Flerspråkigheten som en resurs

DSpace Repository

Flerspråkigheten som en resurs

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Flerspråkigheten som en resurs
Author Wikhall, Mattias ; Andersson, Linda
Date 2019
Swedish abstract
Syftet med vår kunskapsöversikt har varit att ta reda på hur kunskapsläget ser ut i förhållande till flerspråkigheten som en resurs för andraspråkselever. Metoden vi har använt oss av för att ta reda på detta har vi baserat på en selektiv genomgång, utifrån systematiska och manuella sökningar via databaser innehållande aktuell forskning samt kvalitativa och kvantitativa studier. Genom våra sökningar via databaserna ERIC, Libsearch, Google Scholar och SwePub har vi därefter sammanställt aktuell forskning inom området i vår kunskapsöversikt. Utifrån vad vi har sett under våra praktiktillfällen har vi blivit varse om att tillvaratagandet av elevernas språkliga kompetenser varierar från skola till skola, vilket har fått oss att fundera på hur man kan använda sig av flerspråkighet som en tillgång i alla skolor. Med hjälp av vår frågeställning; På vilka sätt kan flerspråkigheten vara en resurs för andraspråkselever i grundskolans tidigare år och hur skapar man förutsättningar för detta, har vi funnit fyra teman som är av stor vikt för andraspråkselevernas skolframgång och kunskapsutveckling; övergripande förutsättningar, kodväxling, språk och identitet och didaktiska möjligheter i klassrummet. Vi har i vår slutsats funnit att dessa fyra teman i allra högsta grad samspelar med varandra och behöver tas i beaktning för att kunna utforma en skolgång som inkluderar elever med språkliga variationer. För att elever i dagens skola skall ha möjlighet att förhandla och utveckla sina identiteter bör deras modersmål tas tillvara på i skolan, både i och utanför klassrummet. Vår slutsats tydliggör även sambandet mellan det som sker på skolans organisationsnivå, lärarnas förhållningssätt och tillvaratagandet av elevernas flerspråkighet i klassrummet, och därför vore det aktuellt i framtiden att genomföra en komparativ studie, där olika skolors övergripande förhållningssätt till flerspråkighet jämförs och hur förutsättningarna i klassrummen påverkas.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Andraspråk
Flerspråkig
Identitet
Kodväxling
Modersmål
Språkpolicy
Språkutveckling
Tvåspråkig
Handle http://hdl.handle.net/2043/27522 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics