Pedagogers uppfattningar kring sin roll som stödjande för alla barn genom samspel i leken

DSpace Repository

Pedagogers uppfattningar kring sin roll som stödjande för alla barn genom samspel i leken

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers uppfattningar kring sin roll som stödjande för alla barn genom samspel i leken
Author Nordahl, Rosanna
Date 2019
Swedish abstract
Sammanfattning/Abstract Nordahl, Rosanna (2019). Pedagogers uppfattningar kring sin roll som stödjande för alla barn genom samspel i leken. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Förväntat kunskapsbidrag Studien förväntas bidra med ökad förståelse kring hur pedagoger använder sin roll att fungera stödjande för barn med samspelssvårigheter i leken och därigenom påverka barns samspel. Syfte och frågeställningar Denna studie innehåller en inblick i hur pedagoger uppfattar sin roll som stödjande för det sociala samspelet genom leken. Syftet med studien är att få ökad kunskap om vilka synsätt det finns bland pedagoger kring rollen att kunna stödja det sociala samspelet genom lek oavsett individuella eller kontextuella villkor. Ytterligare är studiens syfte att belysa pedagogers strategier kring att fungera stödjande för barn i samspel. Studiens frågeställningar är Hur ser pedagogerna på sin roll att kunna stödja det sociala samspelet genom lek? Vad finns det för strategier kring att arbeta främjande med lek? Teori Studien grundas på Vygotskijs sociokulturella teori om utveckling och lärande där stöd från omgivningen genom den proximala utvecklingsnivån har effekt på människans utveckling. Det specialpedagogiska perspektivet relationell pedagogik samt kommunikativt relationsinriktat perspektiv har även använts som teoretisk grund för analysarbetet. Metod Kvalitativ metod användes för att samla in studiens empiri. Videoobservationer genomfördes på en förskoleavdelning för att användas som en del av ett underlag till semistrukturerade intervjuer med fyra pedagoger som arbetade på en förskoleavdelning. Analysen av det empiriska materialet gjordes med hjälp av den kvalitativa metodansatsen interpretativ fenomenologisk analys (IPA) Resultat Ur resultatet framkom det att pedagogerna upplever sig själva som ett stöd för samspelet för barn genom att själva visa hur man samspelar i leken. Pedagogerna använder sig även av olika strategier som exempelvis olika lekmaterial för att stötta samspelet genom lek. Pedagogerna beskriver även att relationer är en positiv konsekvens av samspel och i leken kan samspel stöttas för att relationer ska uppstå. Specialpedagogiska implikationer Att reflektera över sitt förhållningsätt i leken genom stöttning av samspelet kan få pedagoger att medvetet arbeta på ett visst sätt. Resultatet i studien visar på att det relationella perspektivet har betydelse för barns utveckling och lärande. Pedagoger måste få stöd i att medvetet reflektera över sitt förhållningsätt för att på så vis skapa förutsättning för lek till alla barn oavsett individuella eller kontextuella villkor. Det kan i specialpedagogens arbetsuppgifter ingå att handleda personal genom exempelvis gemensam reflektion av sitt förhållningsätt. Denna gemensamma reflektion kan möjliggöra för pedagoger att tillsammans skapa en medvetenhet som påverkar alla barns möjligheter till samspel genom lek. Nyckelordlek, relationer, relationellt perspektiv, samspel, strategier
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject lek
relationer
relationellt perspektiv
samspel
strategier
Handle http://hdl.handle.net/2043/27524 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics