The elephant in the room - A qualitative study about the child representative work in the adult psychiatry

DSpace Repository

The elephant in the room - A qualitative study about the child representative work in the adult psychiatry

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title The elephant in the room - A qualitative study about the child representative work in the adult psychiatry
Author Mårtensson, Sandra ; Lundgren, Klara
Date 2019
English abstract
The purpose of this study is to investigate and gain a better understanding of how the child representatives in adult psychiatry work with the child perspective and how they perceive their opportunities and limitations in acknowledging children as relatives in adult psychiatry. The study focuses on Region Skåne's child representatives and the study's empirical material is based on six semi-structured interviews with child representatives around Skåne. The material is analyzed with the help of previous research in the field as well as professionalization and discretion. The results of the study show that the role of the child representative varies depending on which municipality they work for, but also how the child representative decides to form their assignment with the help of their discretion. It also emerged from the study that the work with the child perspective in adult psychiatry had some limitations. Partly because of the organizational restrictions, but also because the child matter was considered a sensitive subject to discuss with the parents. This was mainly due to a conception of how the parent would react, when in reality, the child representatives often met positive reactions and relief when they talked to the parent about the child's situation and needs. The work of implementing a child perspective in adult psychiatry is moving slow, due to the fact that the operation is so heavily focused on the adult perspective. The child representative also contends with other substantial professions in an operation that is focused on the individual, which is another challenge in their work. The interviews revealed that a more family-oriented way of working for all professions in adult psychiatry would help to acknowledge children as relatives. Risk and protection factors were key concepts to discuss with the parent, as well as helping the parent to put their mental illness into words. It was also of great importance to inform the children about mental illness and how it works, as it will relieve the children of guilt and shame.
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka och få en bättre förståelse för hur barnombuden inom vuxenpsykiatrin arbetar med barnperspektivet och hur barnombuden uppfattar sina möjligheter och begränsningar i att uppmärksamma barn som anhöriga inom vuxenpsykiatrin. Studien inriktar sig på Region Skånes barnombud och studiens empiriska material bygger på sex semistrukturerade intervjuer med barnombud runt om i Skåne. Vi har analyserat vårt material med hjälp av tidigare forskning inom området samt professionalisering och handlingsutrymme. Resultatet av studien visar på att barnombudens roll ser olika ut beroende på vilken kommun de verkar inom, men även hur barnombudet själv väljer att utforma sitt uppdrag med hjälp av sitt handlingsutrymme. Det framkom också av studien att det fanns en del begränsningar i arbetet med ett barnperspektiv inom vuxenpsykiatrin. Dels fanns begränsningar inom organisationen och dels ansågs barnfrågan vara ett känsligt ämne att ta upp med föräldrarna. Främst berodde det på föreställningar om hur föräldern skulle reagera, då barnombuden ofta mött positiva reaktioner och lättnad då de pratat med föräldern om barnens situation och behov. Vuxenpsykiatrin är en verksamhet som är inriktad på vuxna vilket gör det trögt att implementera ett barnperspektiv i en sådan verksamhet. Barnombuden konkurrerar även med andra starka professioner i en verksamhet som är individuellt inriktad vilket är ännu en utmaning för arbetet. Det framkom ur intervjuerna att ett mer familjeorienterat arbetssätt för alla professioner inom vuxenpsykiatrin hade gjort det enklare att uppmärksamma barnen som anhöriga. Risk och skyddsfaktorer var centrala begrepp att tala med föräldern om och att hjälpa föräldern att sätta ord på sin sjukdom. Det var även av stor vikt att informera barnen om sjukdomen och avlasta barnen från skuld och skam.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Adult psychiatry
Child representative
Child as relatives
Child perspective
Mental illness
Handle http://hdl.handle.net/2043/27568 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics