ATT VÅRDA DIALYSBEROENDE PATIENTER UR ETT SJUKSKÖTERSKEPERSPEKTIV

DSpace Repository

ATT VÅRDA DIALYSBEROENDE PATIENTER UR ETT SJUKSKÖTERSKEPERSPEKTIV

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title ATT VÅRDA DIALYSBEROENDE PATIENTER UR ETT SJUKSKÖTERSKEPERSPEKTIV
Author Norén, Medina ; Mårtensson, Chintana
Date 2019
English abstract
Background: Dialysis treatments are available in various forms and can mean major life changes for the patients who are in need of them. Limitations and bindings were factors that patients experienced during dialysis treatments. Feelings such as anxiety and fear were also common in dialysis treatments. How nurses handle the patients' feelings and thoughts was important for how the nursing was perceived by both parties. Aim: The aim of this literature review was to illuminate the nurse's experiences of caring for patients with dialysis. Method: A systematic literature review was used as a method. The literature review followed the SBU approach and consisted of ten qualitative studies. The databases that were used for this study were PubMed and Cinahl. The ten articles were assessed for quality with SBU's review template. The method used to analyze data was content analysis. Result: The result showed the following three main categories: the relationship between patient and nurse, experience of emotional stress and the dialysis machine is a stressor for nurses. And three subcategories: create relationship with the patient, trust in the nurse, stress and inexperienced nurses. The result showed that the nurses experienced that the patient’s nursing needs were identified with the help of a good and caring relationship. A good and caring relationship with the patients meant that the nurses could create a better understanding of the patients' needs and situation. Addressing the patients' thoughts and feelings, was something all nurses experienced could be emotionally stressful. Dialysis machines also created stress among the nurses and were perceived to be time consuming. Conclusion: The conclusion that can be drawn is the importance of good care relationship was another factor that was important in the care of this patient group. Many nurses also felt that they had a lack of knowledge about the dialysis machine and how they would act in emergency situations. The patients' feelings and thoughts were something that nurses often had to face, this could cause emotional stress for the nurses.
Swedish abstract
Bakgrund: Dialysbehandlingar finns i olika former och kan innebära stora livsförändringar för patienter som är i behov av dem. Begränsningar och bundenhet till behandlingarna är faktorer som patienter upplever vid dialysbehandlingar. Känslor som ångest och rädsla är dessutom vanligt förekommande vid dialysbehandlingar. Hur sjuksköterskor hanterar patienternas känslor och tankar har betydelse för hur omvårdnadsarbetet upplevs av båda parterna. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med dialys. Metod: Metoden var en litteraturstudie med kvalitativ ansats som följde SBU:s tillvägagångssätt och innefattade tio kvalitativa studier. Databaserna som valdes till denna studie var PubMed och Cinahl. De tio artiklarna kvalitetsgranskade med SBUs granskningsmall. Metoden som användes för att analysera data var innehållsanalys. Resultat: Resultatet visade på följande tre huvudkategorier: relationen mellan patient och sjuksköterska, upplevelse av emotionell påfrestning och dialysmaskinen orsakar stress hos sjuksköterskan. Samt tre subkategorier: skapa relation till patienten, tillit till sjuksköterskan, stress och oerfarna sjuksköterskor. Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde att patienternas omvårdnadsbehov identifierades med hjälp av en god vårdrelation. En god vårdrelation med patienterna gjorde att sjuksköterskorna kunde skapa bättre förståelse för patienternas behov och situation.Vid bemötandet av patienternas tankar och känslor, upplevde samtliga sjuksköterskor att det kunde vara emotionell påfrestande. Dialysmaskiner skapade även stress hos sjuksköterskorna och upplevdes vara tidskrävande. Konklusion: Goda vårdrelationer var en faktor som hade betydelse vid omvårdnad av denna patientgrupp. Många sjuksköterskor upplevde även att de hade bristande kunskaper kring dialysmaskinen och hur de skulle agera vid akuta situationer. Patienternas känslor och tankar var något som sjuksköterskorna ofta fick bemöta och detta kunde orsaka emotionell påfrestning för sjuksköterskorna.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Dialys
Omvårdnad
Relation
Sjuksköterskor
Stress
Upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/27598 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics