Inköpsfunktionen i förhållande till lagerstyrning

DSpace Repository

Inköpsfunktionen i förhållande till lagerstyrning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Inköpsfunktionen i förhållande till lagerstyrning
Author Söderberg, Ellen ; Johnsson, Anthon
Date 2018
English abstract
Right product, in the right place and at the right time are important aspects of a producing company. There are different inventory control methods a company can use to ensure these aspects which this paper will discuss. The purpose of this essay is to describe Thomas Cook Airlines inventory control, and from this, the following two problem definitions have been developed: (1) which inventory control methods are used today and (2) how inventory control can be streamlined using an MRP sys-tem. We have deepened ourselves in different inventory control methods, such as the ordering point, economic order quantity, and ABC classification, explaining different ways how to control inventory. We have also presented a theory about MRP systems which indicates that companies with MRP systems can minimize their inventory level and reduce the risk of inven-tory overflow. If the concept’s LEAN and JIT are to be added to the companies’ strategies more advantages will obtain. In this paper, our empirical material is based on interviews, ob-servations and text documents. In our conclusion, we found that Thomas Cook Airlines partly works with inventory control. The company wants to maintain a high level of service, but it implies a high inventory value which is not desirable. The company has an established ABC classification, but it is not used to a sufficient extent. We present two MRP systems, RELEX and AFP, who gives a number of benefits such as suggested orders. Also, they no longer need to generate different reports from different systems to Excel. Thomas Cook Airlines inventory control can be more effec-tive with an MRP system. Based on the concepts of LEAN and JIT, we also consider that a supplier and article reduction may be appropriate.
Swedish abstract
Rätt artiklar, på rätt plats och i rätt tid är viktiga aspekter för ett producerande företag. Det finns olika lagerstyrningsmetoder ett företag kan använda sig av för att säkerställa dessa vilket denna uppsats behandlar. Uppsatsens syfte är att beskriva Thomas Cook Airlines lagerstyrning och utifrån det har föl-jande två frågeställningar tagits fram: (1) vilka lagerstyrningsmetoder som används idag och (2) hur lagerstyrningen kan effektiviseras med hjälp av ett MRP-system. Vi har fördjupat oss i olika lagerstyrningsmetoder, så som beställningspunkten, ekonomisk orderkvantitet och ABC-klassificering, som förklarar olika sätt att styra ett lager. Vi har även presenterat en teori om MRP-system, vilket innebär att företag kan minimera lagernivån och minska risken för över-skott av lager. Adderas koncepten LEAN och JIT kan fler fördelar erhållas. Uppsatsens empi-riska material bygger på intervjuer, observationer och textdokument. I slutsatsen kom vi fram till att Thomas Cook Airlines delvis arbetar med lagerstyrning. De vill säkerställa en hög servicenivå, men det medför ett högt lagervärde på lagret, vilket inte är önskvärt. Företaget har en upprättad ABC-klassificering, men denna används inte i tillräcklig utsträckning. Vi presenterar två MRP-system, RELEX och AFP, som ger en rad fördelar så som orderförslag samt att användaren inte behöver klistra in rapporter i Excel, som är det nu-varande arbetssättet. Thomas Cook Airlines lagerstyrning kan bli mer effektiv med ett MRP-system. Utifrån koncepten om LEAN och JIT anser vi även att en leverantörs- och artikelre-ducering kan vara lämplig.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject ABC-klassificering
AFP
EOQ
JIT
Lagerstyrning
LEAN
MRP-system
RELEX
Handle http://hdl.handle.net/2043/27603 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics