Flickors idrottande i Tanzania

DSpace Repository

Flickors idrottande i Tanzania

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Flickors idrottande i Tanzania
Author Ernstsson, Emilia
Date 2019
English abstract
The aim of this essay is to develop an in-depth knowledge of girls’ relationship to sports in the city of Moshi, Tanzania. I would like to know more about how one organization are working for girls’ opportunities of practice sports. Also, I would like to know more about how staff and the girls from the organisation describe girls practice of sports and its meaning to them. I have chosen qualitative methods, such as semi-structured interviews and one observation. To achieve the aim, I have conduct interviews with staff at one organisation. I also have done one group interview with girls from a netball team. Also, one observation during one netball training has been done. For better understanding of the subject, the collected data have been analysed through previous researches and the theory of social constructivism and the concept self-esteem and empowerment. According to the results of this study, it has been confirmed that there´s some differences between girls´ and boys' sports in Moshi. Girls opportunities of practice sports are limited. This is linked to several different factors within Tanzanian society. Furthermore, it appears that opportunities of practice sports exist. In schools and other organisations, girls are given the opportunity to participate in sports. Furthermore, it has been confirmed that sport has a positive effect in many ways. The meaning of sports has been described with both positive and negative effects for girls who participate in sports. Positive effects such as increased self-esteem and empowerment are examples of described effects. Another positive effect which has been described is the importance of sport for the sexuality. Examples of a negative effect is exclusion.
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att utveckla en fördjupad förståelse för flickors relation till idrott i Moshi, Tanzania. Jag ville veta mer om hur en verksamhet arbetar för flickors möjligheter att utöva idrott. Jag ville också veta mer om hur verksamhetens personal och flickorna själva beskriver flickornas idrottande och dess betydelse för dem. Jag har valt kvalitativa metoder, såsom semistrukturerade intervjuer och en observation. För att uppnå studiens syfte genomfördes intervjuer med personal i en verksamhet. Jag har också gjort en gruppintervju med tjejer från ett netbollslag. Även en observation under en netbollsträning har gjorts. För bättre förståelse av ämnet har den insamlade datan analyserats genom tidigare rapporter och forskning samt teorin om social konstruktivism och begreppet självkänsla och empowerment. Utifrån resultatet i denna studie har det bekräftats att det finns vissa skillnader mellan flickor och pojkars idrottande i Moshi. Flickor möjligheter att utöva idrott är begränsad. Detta är kopplat till flera olika faktorer inom det tanzaniska samhället. Vidare framkommer det att möjligheter att utöva idrott finns. I skolor och andra organisationer får flickorna möjlighet att delta i idrott. Vidare har det bekräftats att idrotten har en positiv effekt på flera olika sätt. Idrottens betydelse har beskrivits med både positiva och negativa effekter för de flickor som deltar i idrottandet. Effekter som ökat självförtroende och empowerment är exempel på positiva effekter som idrotten medför. En annan positiv effekt som har beskrivits är vikten av idrott för sexualiteten. Exempel på negativ effekt är exkludering.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject girls
sports
self-esteem
empowerment
social constructivism
Handle http://hdl.handle.net/2043/27620 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics