SJUKSKÖTERSKORS NEGATIVA ATTITYD GENTEMOT PATIENTER MED SUBSTANSBEROENDE

DSpace Repository

SJUKSKÖTERSKORS NEGATIVA ATTITYD GENTEMOT PATIENTER MED SUBSTANSBEROENDE

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title SJUKSKÖTERSKORS NEGATIVA ATTITYD GENTEMOT PATIENTER MED SUBSTANSBEROENDE
Author Hugander, Ella ; Rickle, Malin
Date 2019
English abstract
Background: A drug is a psychoactive substance, e.g. alcohol or narcotics. Alcohol and narcotics are two drugs that may lead to an addiction. An addiction indicates a compulsive relationship to a substance, it affects the state of mind and it can have severe physical, psychological and social complications. Over the years, alcohol and drug use has increased which contributes to a higher demand on nursing staff. Nursing staff seem to have a general negative attitude toward patients with addiction. This is something that affects the care these patients receive. Aim: The aim of this study is to describe factors behind nurses’ negative attitude toward patients with an addiction. Method: A literature study with a qualitative approach was chosen. The data collection process was made from two databases where ten articles were chosen to go through a quality review. The articles were analysed with the help of an integrated analysis to identify main- and subheadings. Result: The nurses’ negative attitude comes from lack of education, prejudice and earlier experiences. The nurses’ preconceptions, patients’ aggressive and manipulative behaviour were aspects that contributed to their negative attitude. The lack of education made the nurses uncomfortable in caring for these patients and they often withdrew from the ward when these patients arrived. The nurses were aware of the importance in establishing a relationship with the patients, but the process was emotionally draining and time consuming. Conclusion: The nurses’ negative attitude depends on preconceptions, lack of knowledge and the patients’ inability to compliance. The knowledge gap creates feelings of insecurity, which leads to negative attitudes. Nurses need education about addiction, if their knowledge and their ability to see the person behind the addiction is improved, the care for the patients will improve as well.
Swedish abstract
Bakgrund: En drog innebär ett psykoaktivt ämne, exempelvis alkohol och narkotika. Alkohol och narkotika är två droger som kan leda till beroende. Ett beroende är ett kompulsivt förhållande till en specifik substans, det påverkar sinnesstämningen och kan ha svåra följder. Under de senaste åren har alkohol- och drogmissbruk ökat vilket bidrar till ett ökat tryck på både psykiatrisk såväl som somatisk sjukvård. Patienter med beroendeproblematik är en specifik patientgrupp som vårdpersonal har en generell negativ attityd gentemot vilket är något som påverkar omvårdnaden av dessa patienter. Syfte: Syftet med detta examensarbete är att beskriva bakomliggande faktorer för sjuksköterskors negativa attityd mot att vårda patienter med substansberoende. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats valdes vid insamling av data. Datainsamling skedde på två databaser där tio artiklar valdes ut och gick igenom en kvalitetsgranskning. Artiklarna analyserades sedan med hjälp av en integrerad innehållsanalys för att identifiera huvud- och underteman. Resultat: Sjuksköterskans negativa attityd härstammar i brist på utbildning, fördomar samt tidigare upplevelser i vårdmötet. Sjuksköterskornas förförståelse, patienters aggressiva och manipulerande beteende var några aspekter som den negativa attityden grundade sig i. Brist på utbildning gjorde att sjuksköterskor inte kände sig bekväma med att vårda dem och ofta drog sig undan när dessa patienter kom till avdelningen. Sjuksköterskorna var medvetna om vikten av att skapa en relation till patienterna, dock ansågs detta vara känslomässigt dränerande och tidskrävande. Konklusion: Sjuksköterskors negativa attityder beror på fördomar, kunskapsbrist samt patienternas brist på följsamhet. Kunskapsbristen skapar känslor av osäkerhet vilket leder till negativa attityder. Sjuksköterskor behöver utbildning om beroende, förbättras kunskapen och förmågan att se patienten bakom beroendet kommer omvårdnaden förbättras.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject sjuksköterska
attityd
omvårdnad
droger
beroende
Handle http://hdl.handle.net/2043/27665 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics