Personlighetstester - Vad är meningen med dem? En fallstudie om personlighetstesters roll i en organisation som en kulturell artefakt

DSpace Repository

Personlighetstester - Vad är meningen med dem? En fallstudie om personlighetstesters roll i en organisation som en kulturell artefakt

Details

Files for download
Icon
Bachelor thesis
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Personlighetstester - Vad är meningen med dem? En fallstudie om personlighetstesters roll i en organisation som en kulturell artefakt
Author Sjögren, Sofie ; Caroline, Dahl
Date 2019
Swedish abstract
Uppsatsen fördjupar sig i användningen av personlighetstester. Idag förekommer det en diskussion i forskarsamhället kring personlighetstesters validitet och förmåga att mäta personligheter. Studier har dock även visat att det finns ett starkt stöd för testerna inom HR-världen. Vårt syfte var att undersöka vilken roll testet kan ha i förhållande till de meningsskapande organiseringsprocesser som bidrar till att skapa organisationskulturen. Detta för att bidra till ökad kunskap kring hur testerna kan fungera som mer än ett rationellt verktyg. Metoden som ligger till grund för uppsatsen är en fallstudie och data inhämtades genom kvalitativa intervjuer tillsammans med tre personer från HR- avdelningen, två chefer och två medarbetare inom organisationen. I kapitlet “empiri & analys” belyses intressanta delar ur empirin med hjälp av olika teorier som är av relevans för frågeställningen. Vad vi har kunnat se är att personlighetstesterna, utöver dess roll som instrumentellt verktyg, blivit en slags kulturell artefakt. Detta genom att organisationsmedlemmarna översatt idén till handling i den lokala praktiken och i samband med det gett testet mening. Genom att betrakta vår empiri utifrån Andreas Werrs studie har vi kunnat visa på att testerna också kan få en roll som kulturbärare, begreppsapparat och osäkerhetsreducerare i samband med användningen.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Personlighetstest
Kultur
Kulturell artefakt
Sensemaking
Översättning
Handle http://hdl.handle.net/2043/27677 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics