Är stress dagens pest?

DSpace Repository

Är stress dagens pest?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Är stress dagens pest?
Author Lundh, Therese ; Karlsson, Anna
Date 2019
Swedish abstract
Syftet med vår studie var att ta reda på hur förskolläraren ser och upplever stress samt hur de arbetar för att undvika stress. Vi utgick från syftet när vi formulerade våra frågeställningar och frågorna besvarades därefter utifrån förskollärarens perspektiv på begreppet stress. I den tidigare forskningen får läsaren en bredare förståelse för stress, vilket skapar en helhet av arbetet. För att förstå det insamlade materialet använder vi oss av teroierna krav-kontroll-stödmodellen samt KASAM. I metodvalet utgick vi från en kvalitativ undersökningsmetod, där vi intervjuade varje enskild person för att sen bearbeta och se mönster kring hur de fyra respondenterna såg på begreppet stress. I vårt resultat analyserade vi sen vad förskollärarna hade för erfarenheter av stress och stressorer samt hur de arbetade för att underlätta sitt dagliga arbete. Genom det insamlade materialet och i kombination med teorier samt tidigare forskning, diskuterade vi empiri och såg mönster som återkom. Vi kom fram till att förskollärarna som vi intervjuade hade strategier för hur de skulle arbeta, men de hade svårt att utföra arbetet när kraven ökade och stödet minskade. Alla fyra respondenterna strävad efter att ge barnen de bästa förutsättinngarna, där omsorg, lek och lärande gick hand i hand.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Stress
Handle http://hdl.handle.net/2043/27687 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics