PATIENTENS SEXUELLA HÄLSA, VEMS ANSVAR?

DSpace Repository

PATIENTENS SEXUELLA HÄLSA, VEMS ANSVAR?

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title PATIENTENS SEXUELLA HÄLSA, VEMS ANSVAR?
Author Kamara, Mariama ; Karamehic, Luna
Date 2019
English abstract
Kamara. M & Karamehic. L. Patients sexual health, whose responsibility? Nurses' experiences in discussing sexual health with patients. Degree project in nursing 15 credits. Malmö University: Faculty of Health and Society, Department of Care Science, 2018. Background: Nurses´play an important role in facilitating patients sexual health and should be able to assess patient´s condition from a holistic perspective. Both men and women are affected by sexual dysfunction because of illness or medical treatment, despite this, nurses still neglect patient's sexual health in care. Aim: "The aim was to compile qualitative interview studies to examine the barriers nurses' experience in discussing sexual health with patients". Method: A literature study has been conducted with 15 qualitative articles in databases CINAHL, PsycInfo and Pubmed. The studies have been quality-reviewed, analyzed and compiled. Result: The data analysis of the articles resulted in five categories; "Unclear accountability" "Organizational factors" A lack of education and knowledge about the subject", "Nurses' prejudice" and "Nurses' personal traits". "Nurses' experienced uncertainty in whose responsibility it was to initiate discussion about sexual health and therefore the responsibility was imposed on patients or other professions. Stressful working environment and high workload were other mentioned barriers because such conversations were time consuming. A lack of routines and guidelines at the workplace were other barriers. Internal factors such as nurses´ personal matureness and a lack of knowledge made nurses' feel inadequate of initiating discussions with patients. The nurse's prejudice about patient's gender, age and illness were other factors that affected the occurrence of discussion about sexual health. Conclusion: Through analysis of interview studies, nurses experienced barriers in communication on sexual health has been presented. Responsibilities lied on nurses to initiate conversation and should not be imposed on patients. Organizations can improve the terms for communication by providing education in cultural competence and communication strategies in both school and workplaces. Keywords: barriers, communication, experience, nurses, nursing process, sexual health
Swedish abstract
Kamara. M & Karamehic. L. Patientens sexuella hälsa, vems ansvar? Sjuksköterskors upplevda hinder vid samtal med patienter om sexuell hälsa. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap, 2018. Bakgrund: Sjuksköterskor uppfyller en viktig roll i främjandet av patientens sexuella hälsa och ska kunna bedöma patientens tillstånd ur ett helhetsperspektiv. Både män och kvinnor kan på grund av sjukdom eller medicinsk behandling drabbas av sexuell dysfunktion, trots detta negligeras patientens sexuella hälsa i omvårdnadsprocessen. Syfte: " Syftet var att sammanställa kvalitativa intervjustudier för att undersöka sjuksköterskors upplevda hinder vid samtal med patienter kring sexuell hälsa". Metod: En litteraturstudie har genomförts med 15 artiklar av kvalitativ ansats i databaser CINAHL, PsycInfo och Pubmed. Studierna kvalitetsgranskades, analyserades och sammanställdes. Resultat: Analysen av de sammanlagda artiklarna resulterade i fem kategorier; "Otydlig ansvarsfördelning", "Organisationsfaktorer", "Otillräcklig kunskap och utbildning i ämnet", "Sjuksköterskans fördomar" samt "Sjuksköterskans personliga egenskaper". Sjuksköterskor upplevde ovisshet över vems ansvar det var att initiera samtal om sexuell hälsa och ansvaret förflyttades därför över till patienten eller en annan profession. Stressig arbetsmiljö och hög arbetsbelastning utgjorde hinder då ett sådant samtal kunde vara tidskrävande. Bristande rutiner och riktlinjer på arbetsplatsen var andra nämnda hinder. Inre faktorer som personlig mognad och okunskap fick sjuksköterskor att känna sig inadekvata att initiera samtal med patienter. Sjuksköterskors fördomar kring patientens kön, ålder och sjukdomstillstånd var också faktorer som påverkade förekomsten av samtal om sexuell hälsa. Konklusion: Genom analys av intervjustudier har sjuksköterskors upplevda hinder i kommunikation om sexuella hälsa belysts. Ansvaret låg på sjuksköterskor att initiera samtal och skulle därför inte åläggas patienten. Organisationer hade möjlighet att förbättra villkoren för kommunikation genom utbildning i kulturkompetens och kommunikationsstrategier på både universitet och vårdavdelningar. Nyckelord: hinder, kommunikation, omvårdnadsprocessen, sexuell hälsa, sjuksköterskor, upplevelse
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject hinder
kommunikation
omvårdnadsprocessen
sexuell hälsa
sjuksköterskor
upplevelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/27693 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics