Barns delaktighet - Kommer barnen till tals?

DSpace Repository

Barns delaktighet - Kommer barnen till tals?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Barns delaktighet - Kommer barnen till tals?
Author Leion, Johanna
Date 2019
English abstract
Today there are deficiencies about how children are involved in their own case in contact with the social services. The purpose of this study was therefore to investigate how social workers describe how they work with childrenʼs participation in practice. This was done through qualitative interviews with six social workers in Skane. In this study, the childrenʼs voices on how they can experience the contact with the social services have been heard through quotations from previously published literature. For the studyʼs analysis, Shierʼs pathways to participation has been used. What the study shows is that children are involved in parts of the case process, but it seems that participation is deficient when it comes to decisions on treatment and its content. What the informants highlight as a negative influencing factor in the work of involving children is, above all, the lack of time. The study also shows that there is an ambiguity in how and to what extent children should be involved in the organizationsʼ policies. In addition, there isnʼt a clear definition of what childrenʼs participation entails.
Swedish abstract
Det finns idag brister kring hur barn görs delaktiga i sitt eget ärende i kontakt med socialtjänsten. Syftet med denna studie var därför att undersöka hur socialsekreterare beskriver hur de arbetar med barns delaktighet i praktiken. Detta gjordes genom kvalitativa intervjuer med sex socialsekreterare. Barnens röster kring hur de kan uppleva kontakten med socialtjänsten har i denna studie gjorts hörda genom citat från tidigare publicerad litteratur. För studiens analys har Shiers delaktighetsmodell använts. Det studien visar är att barn görs delaktiga kring delar av ärendeprocessen, men det förefaller som att delaktigheten är bristfällig när det rör beslut om insats och dess innehåll. Det informanterna lyfter som en negativ påverkande faktor i arbetet med att göra barn delaktiga är framförallt tidsbristen. I studien framkommer även att det i organisationernas riktlinjer finns en otydlighet kring hur och i vilken omfattning barn ska göras delaktiga. Dessutom saknas det en klar definition av vad barns delaktighet innebär.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Children´s participation
children´s wiews
talking with children
social work
social workers
Handle http://hdl.handle.net/2043/27757 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics