Barns delaktighet - Kommer barnen till tals?

DSpace Repository

Barns delaktighet - Kommer barnen till tals?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Leion, Johanna
dc.date.accessioned 2019-02-07T09:28:41Z
dc.date.available 2019-02-07T09:28:41Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/27757
dc.description Det finns idag brister kring hur barn görs delaktiga i sitt eget ärende i kontakt med socialtjänsten. Syftet med denna studie var därför att undersöka hur socialsekreterare beskriver hur de arbetar med barns delaktighet i praktiken. Detta gjordes genom kvalitativa intervjuer med sex socialsekreterare. Barnens röster kring hur de kan uppleva kontakten med socialtjänsten har i denna studie gjorts hörda genom citat från tidigare publicerad litteratur. För studiens analys har Shiers delaktighetsmodell använts. Det studien visar är att barn görs delaktiga kring delar av ärendeprocessen, men det förefaller som att delaktigheten är bristfällig när det rör beslut om insats och dess innehåll. Det informanterna lyfter som en negativ påverkande faktor i arbetet med att göra barn delaktiga är framförallt tidsbristen. I studien framkommer även att det i organisationernas riktlinjer finns en otydlighet kring hur och i vilken omfattning barn ska göras delaktiga. Dessutom saknas det en klar definition av vad barns delaktighet innebär. en_US
dc.description.abstract Today there are deficiencies about how children are involved in their own case in contact with the social services. The purpose of this study was therefore to investigate how social workers describe how they work with childrenʼs participation in practice. This was done through qualitative interviews with six social workers in Skane. In this study, the childrenʼs voices on how they can experience the contact with the social services have been heard through quotations from previously published literature. For the studyʼs analysis, Shierʼs pathways to participation has been used. What the study shows is that children are involved in parts of the case process, but it seems that participation is deficient when it comes to decisions on treatment and its content. What the informants highlight as a negative influencing factor in the work of involving children is, above all, the lack of time. The study also shows that there is an ambiguity in how and to what extent children should be involved in the organizationsʼ policies. In addition, there isnʼt a clear definition of what childrenʼs participation entails. en_US
dc.format.extent 40 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle sv-SE
dc.subject Children´s participation en_US
dc.subject children´s wiews en_US
dc.subject talking with children en_US
dc.subject social work en_US
dc.subject social workers en_US
dc.title Barns delaktighet - Kommer barnen till tals? en_US
dc.title.alternative Children´s participation - Do the children have the opportunity to speak their mind? en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Alftberg, Åsa
dc.contributor.supervisor Lill, Linda
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Socionomutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics