Förintelsen, ett mångfacetterat undervisningsområde

DSpace Repository

Förintelsen, ett mångfacetterat undervisningsområde

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förintelsen, ett mångfacetterat undervisningsområde
Author Jeppsson, Johan
Date 2019
Swedish abstract
I detta arbete har jag valt att undersöka hur arbetet om förintelsen tar sig uttryck genom att intervjua historielärare i årskurserna 7–9. Genom att fokusera på vilket syfte historielärare har med att undervisa om förintelsen för att sedan se hur detta påverkar lärarnas urval av historiskt stoff samt deras undervisningsmetod har jag försökt skapa mig en förståelse för detta. För att möjliggöra detta har jag valt tre forskningsfrågor som ligger till grund för detta arbete och var och en av dessa berör syfte, urval och undervisningsmetod. För att kunna precisera vad historielärare anser vara syftet med att undervisa om historia presenteras en analysmodell, framarbetad av Fredrik Alvén, där min intention har varit att se hur intervjuade lärarna beskriver syftet med sin undervisning om förintelsen. Analysmodellen utgår från två förhållningssätt till historieundervisning, det ena handlar om ett bekräftande förhållningssätt till undervisningen medan det andra snarare handlar om ett omprövande dito. Genom kvalitativa intervjuer med fyra historielärare ämnar jag att kunna svara på de forskningsfrågor jag ställer mig i inledningen av detta arbete. Jag kommer fram till att de intervjuade lärarna i större utsträckning förhåller sig till ett bekräftande förhållningssätt till undervisningen om förintelsen men att detta kan ta vitt skilda vägar i form av urval. Jag kommer också fram till att synen på undervisningsmetoden är relativt lik mellan de intervjuade lärarna vilket jag tror beror på den särställning som lärarna uttrycker att förintelsen har i den svenska historieundervisningen.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Förintelsen
Historiemedvetande
syfte
Urval
Undervisningsmetod
Bekräftande förhållningssätt
Omprövande förhållningssätt
Handle http://hdl.handle.net/2043/27779 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics