Omvårdnad vid gynekologisk cancer

DSpace Repository

Omvårdnad vid gynekologisk cancer

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Omvårdnad vid gynekologisk cancer
Author Anderson, Petra ; Sinclair, Felicia
Date 2019
English abstract
Anderson, P & Sinclair, F. Nursing care during treatment for gynecological cancer. Degree project in nursing 15 Credits. Malmö University: Faculty of Health and Society, Department of Care Science, 2019. Background: Each year approximately 3000 women in Sweden is diagnosed with gynecological cancer. This includes malignant diseases of the ovaries, uterus, endometrium, cervix and the fallopian tubes. Women of all ages and in all phases of life are afflicted differently, depending upon the phase of life she is in and when the cancer is detected. Gynecological cancers have different prognoses, symptoms and treatments. Aim: The aim of this literature review was to compile women´s perceptions and experiences of nursing care during gynecological cancer. Method: A literature review was conducted using the databases PubMed, Cinahl and PsycINFO, 13 qualitative studies were chosen and analyzed through content analysis. Meaningful parts of the articles were extracted and interpreted. Parts with similar messages were then compiled into themes. Findings: One main theme was identified through the analysis; To be seen. Three themes were then further identified during the analysis; Communication, Accessibility and Trust. Five sub-themes were additionaly included in the results. Conclusion: Gynecological cancer affects women in different ways depending on the phase of life and age they are in. Women are afflicted differently and want to be seen as individuals. To be seen was a recurring theme in the literature review. Person-centred care should be considered a leading word in nursing care for gynecological cancer. Key words: Experiences, gynecological cancer, nurse, nursing care, person-centred care
Swedish abstract
Anderson, P & Sinclair, F. Omvårdnad vid gynekologisk cancer. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap, 2019. Bakgrund: Årligen insjuknar cirka 3000 kvinnor i gynekologiska cancersjukdomar i Sverige. Detta omfattar maligna sjukdomar i ovarier, uterus, endometriet, cervix, och äggledare. Kvinnor i alla åldrar och livsfaser insjuknar i sjukdomar som på olika sätt och beroende på vilken livssituation kvinnan befinner sig i, påverkar henne. Sjukdomarna har olika prognos, symtom och behandling och medför således olika behov av omvårdnad. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att sammanställa kvinnors erfarenheter av omvårdnad vid gynekologisk cancer. Metod: Litteraturstudier genomfördes med sökningar i databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO, 13 kvalitativa artiklar valdes ut och sammanställdes i resultatet genom innehållsanalys där texterna lästes upprepade gånger, meningsbärande och återkommande delar valdes ut, tolkades och sammanställdes i gemensamma teman. Resultat: Ett huvudtema identifierades under analysens gång; Att bli sedd. Detta konkretiserades i tre teman; Kommunikation, Tillgänglighet och Tillit med totalt fem subteman. Konklusion: Gynekologisk cancer berör de kvinnor som insjuknar på olika sätt, bland annat beroende på vilken livsfas de befinner sig i. Kvinnor som insjuknar i gynekologisk cancersjukdom har en önskan om att ses som en individ och har olika behov av stöd och omvårdnad. Att bli sedd var ett genomgående tema som framkom i litteraturstudierna. Personcentrerad omvårdnad bör vara ett ledord i omvårdnad av gynekologiska cancersjukdomar. Nyckelord: gynekologisk cancer, omvårdnad, personcentrerad vård, sjuksköterska, upplevelser
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Experiences
Gynecological cancer
Nurse
Nursing care
Person-centred care
Handle http://hdl.handle.net/2043/27785 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics