Flyktingars upplevelser av vården i det nya landet - en kvalitativ litteraturstudie

DSpace Repository

Flyktingars upplevelser av vården i det nya landet - en kvalitativ litteraturstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Flyktingars upplevelser av vården i det nya landet - en kvalitativ litteraturstudie
Author Biroson, Hélin ; Österlund, Ellinor
Date 2019
English abstract
Background: Refugees include a group of people that has been forced to leave their country of birth related to threats and violence, war and persecution. As patients, these individuals have a greater need of health care in comparison of others and are frequently suffering from serious illnesses of chronic, acute, physical and psychological character. This creates challenges for the registered nurse within the nursing practice for this specific group of patients. Aim: The aim for this study is to explore refugees’ experiences of health care in the new country. Method: A qualitative literature review was conducted, by examining, analysing and compiling scientific journals to establish refugees’ experiences of health care. Result: Several factors have influenced the access to health care for refugees as patients. Language and cultural differences, legal status and discrimination has proven to affect both access and quality of health care for this patient group. Conclusion: Refugees experience many barriers that has effect on access and quality of health care. Frequently, refugees as a patient group are discriminated. Increased knowledge and education for nurses in language and cultural differences, and the health care coverage for refugees can lead to a more positive outcome. The knowledge assures a person-centered care, which is beneficial for the registered nurse regardless of health care unit. More studies should be conducted to further examine and enhance the health care experience for refugees.
Swedish abstract
Bakgrund: Flyktingar är en grupp människor som tvingats lämna sina hemländer relaterat till hot och våld, krig och förföljelse. De har ofta ett större vårdbehov jämfört med andra människor och lider många gånger av allvarliga sjukdomstillstånd av både kronisk, akut, fysisk och psykisk karaktär. Detta skapar utmaningar i vården för den grundutbildade sjuksköterskan. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa vuxna flyktingars upplevelser av vården i det nya landet. Metod: En kvalitativ litteraturstudie genomfördes där forskning granskades, analyserades och sammanställdes för att belysa flyktingars upplevelse av vård. Resultat: Flera faktorer påverkar tillgängligheten av vård för flyktingar som patientgrupp. Språk- och kulturskillnader, medborgarstatus och diskriminering är faktorer som visat sig påverka både tillgänglighet och kvaliteten av vård för denna patientgrupp. Konklusion: Flyktingar upplever flera olika barriärer som påverkar tillgänglighet och kvalité av vården. Många gånger diskrimineras flyktingar inom vården. Ökade kunskaper och utbildning för sjuksköterskan om belysta barriärer som bland annat språk- och kulturskillnader och vilken typ av vård som kan erbjudas till denna patientgrupp kan bidra till en positiv upplevelse för flyktingar. Denna kunskap bidrar till en mer personcentrerad vård, vilket gynnar den grundutbildade sjuksköterskan oavsett vårdenhet. Fler studier kring detta ämne bör utföras för att belysa och förbättra upplevelsen av vård ytterligare.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Barriärer
Flyktingar
Omvårdnad
Upplevelser
Sjuksköterska
Handle http://hdl.handle.net/2043/27787 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics