Idrott & hälsa ur ett genusperspektiv

DSpace Repository

Idrott & hälsa ur ett genusperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Idrott & hälsa ur ett genusperspektiv
Author Törnell, Jonathan ; Söderström, Michael
Date 2019
English abstract
The purpose of this thesis is to investigate gender in physical education at the upper secondary school. By understanding the gender differences, we can work for a better gender education. We have done this through a research overview where we have described gender in the school and how educators can attack the area. This is supplemented by a quantitative survey in the form of a questionnaire that pupils in compulsory school have answered between seven and nine. In addition, a qualitative study has been made when two interviews were conducted with two teachers in physical education to get wider and more perspectives in our work. Our main question that we have worked out reads "How do teachers work with gender in their teaching and how do they relate to traditional gender patterns in the subject of physical education?" And have served as the basis for our entire thesis work. We have also chosen to include a secondary question that reads: "What gender differences do teachers in sports and health experience today compared to the students' perspective". We have carefully analyzed and discussed the empirical work to make the thesis as good as possible. The work is of a qualitative and quantitative nature, since both interviews and questionnaires have been carried out. The study is also carried out at only one school, which means that it is not possible to generalize the result so that they become generally valid. This has not been our goal either. Instead, our goal has been to investigate gender within the subject of physical education at a primary school in Sweden. We also hope that our work can help or form the basis for further research in the field. It would have been interesting to do the survey with several schools in different socio-cultural places. We also hope that we have gained knowledge that we will benefit from in our professional life and that make us better teachers. The result we present is how gender and norms can express themselves and how educators relate to gender in their own teaching.
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att undersöka genus i idrott och hälsa på högstadiet. Genom att förstå könsskillnaderna kan vi verka för en bättre genuspedagogisk undervisning. Detta har vi gjort genom en forskningsöversikt där vi har beskrivit genus i skolan samt hur pedagoger kan angripa området. Detta kompletteras med en kvantitativ undersökning i form av en enkät som elever i grundskolan mellan årskurs sju till nio har svarat på. Därtill har också en kvalitativ undersökning gjorts då två intervjuer genomförts med två idrott- och hälsa lärare för att få större och fler perspektiv i vårt arbete. Vår huvudfrågeställning som vi har arbetat fram lyder ”Hur arbetar lärare med genus i sin undervisning samt hur förhåller de sig till traditionella könsmönster i ämnet idrott och hälsa?” och har fungerat som grund för hela vårt examensarbete. Vi har även valt att inkludera en underfråga som lyder ” Vilka könsskillnader upplever lärare i idrott och hälsa idag jämfört med elevernas perspektiv”. Den empirin som vi har arbetat fram har vi analyserat och diskuterat för att arbetet ska bli så bra som möjligt. Arbetet är av både kvalitativ och kvantitativ karaktär då både intervjuer och enkäter har genomförts. Undersökningen är också genomförd på endast en skola vilket gör att det inte är möjligt att generalisera resultatet så att de blir allmänt giltigt. Detta har heller inte varit något mål av oss. Vårt mål har istället varit att undersöka genus inom ämnet idrott och hälsa på en grundskola i Sverige. Vi hoppas då också att vårt arbete kan hjälpa eller ligga till grund för vidare forskning inom området. Det hade varit intressant att göra undersökningen med flera skolor på olika sociokulturella platser. Vi hoppas också att vi själva har erhållit kunskaper som vi kommer ha nytta av i yrkeslivet och som gör oss till bättre lärare. Det resultat som vi presenterar är hur genus och normbildning kan uttrycka sig samt hur pedagoger förhåller sig till genus i sin egen undervisning.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Physical education
Gender
Handle http://hdl.handle.net/2043/27921 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics