Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av brytpunktssamtal hos patienter med cancer

DSpace Repository

Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av brytpunktssamtal hos patienter med cancer

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av brytpunktssamtal hos patienter med cancer
Author Koskinen, Emily ; Mason, Sandra
Date 2019
English abstract
Background: Cancer can occur in different areas of the human body. Cancer care consists of two different phases. The curative phase when the goal is to cure the patient and the palliative phase when cure is no longer possible and the goal changes to comfort care. Patients with cancer can live for several years in the early stages of palliative care when the goal is to prolong the patient’s life and slow down the progression of the disease. When prolonging life is no longer possible the late palliative phase sets in and the goal of care is to make the patient comfortable and to manage symptoms of the disease. It is in between these phases the discussion called breaking point takes place. Nurses have a meaningful role in the process around breaking point. Purpose: The purpose of this study is to explore and compile nurses’ experiences of discussion around breaking point with patients with cancer. Method: A systematic literature review. Ten articles with qualitative approach were graded and compiled through content analysis. Result: The results was identified into three main themes; Nurses experience of cooperation between physicians and patients, relationship within breaking point and the nurses experience of hope. Nurses experienced that cooperation with doctors and evident communication with patients was important. The relationship with patients and relatives was an element that was present during breaking point conversation according to nurses. Hope was an emotion that was identified among nurses during breaking point conversations. Conclusion: Nurses can in relation to the discussion around breaking point get stuck in the middle between patients and the physicians which has both advantages and disadvantages. Nurses can through their work with the patient establish a relationship that involves confidence between the patient and the nurse. This relationship can benefit everyone involved in the breaking point discussion. Nurses are concerned about depriving their patients of hope when talking about their worsening prognosis.
Swedish abstract
Bakgrund: Cancer kan uppstå i diverse delar av kroppen. Cancervården använder sig av två faser. Den kurativa fasen där målet är att patienten ska bli botad samt den palliativa fasen där vårdinriktningen är palliativ och sjukdomen inte längre går att bota. Patienter med cancer kan leva flera år i en tidig palliativ fas där behandlings målet är att fördröja sjukdomsförloppet. Därefter träder den sena palliativa fasen in där fokusering på välbefinnande och smärtlindring är huvudändamål. Det är i skiftet mellan de olika faserna som brytpunktssamtalet främst äger rum. Sjuksköterskor kan ha en betydande roll i processen kring brytpunktssamtal. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka och sammanställa sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av brytpunktsamtal hos patienter med cancer Metod: En litteraturstudie med systematisk översikt. Tio artiklar med kvalitativ ansats kvalitégranskades och sammanställdes genom innehållsanalys. Resultat: Resultatet identifierades till tre huvudteman; Upplevelser och erfarenheter kring samverkan med patient och läkare, relationer i anknytning till brytpunktssamtal och sjuksköterskans upplevelser av hopp. Sjuksköterskor upplevde att samverkan med läkare samt tydlig kommunikation med patient var av vikt. Relationen till patienter och närstående var en faktor som sjuksköterskor upplevde fanns med i brytpunktssamtalet. Hopp var en känsla som identifierades hos sjuksköterskor under brytpunktssamtal. Konklusion: Sjuksköterskor kan i samband med brytpunktssamtal med både för och nackdelar hamna i kläm mellan patienter och läkare. Sjuksköterskor är i behov av tydlig information i anknytning till brytpunktssamtal för att kunna bistå patienter och samverka inom det multidisciplinära teamet runt patienten. Sjuksköterskor oroar sig över att beröva hopp från patienter genom att diskutera och besvara frågor kring sämre prognoser.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Keywords: End of life discussions
End-of-life decisions
Cancer patients
Communication
Nurses experience
Palliative care
Handle http://hdl.handle.net/2043/27951 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics