"Hon är ju nästan smartare än mig"

DSpace Repository

"Hon är ju nästan smartare än mig"

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Svensson, Annika
dc.contributor.author Gunnarsson, Miranda
dc.date.accessioned 2019-02-26T13:20:05Z
dc.date.available 2019-02-26T13:20:05Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/27967
dc.description Denna studies syfte är att beskriva socialsekreterares upplevelse av utredningsarbetet när en eller båda föräldrarna har en intellektuell funktionsnedsättning. För att svara på studiens syfte har vi intervjuat sex socialsekreterare som arbetar med och har erfarenhet av föräldrar med en intellektuell funktionsnedsättning. Studiens empiriska material bygger på en kvalitativ semistrukturerad intervjuform. Studiens insamlade datamaterial har analyserats med hjälp av tidigare forskning samt socialkonstruktionism och stigma som är studiens två teoretiska perspektiv. Resultatet är uppdelat i två huvudtema, vilka är Föräldraförmåga och Utredningsarbete. Huvudtema A har två underteman och huvudtema B har tre underteman. Studiens resultat visar att samtliga av de intervjuade socialsekreterarna upplever att barnets bästa är ett komplext begrepp, då varje barn är unikt med unika behov. Resultatet visar även att det kan finnas svårigheter för en förälder med en intellektuell funktionsnedsättning att tillgodose sitt barns behov, men att det inte är knutet till den intellektuella funktionsnedsättningen utan alla bedömningar måste göras individuellt. en_US
dc.description.abstract The purpose of this study is to describe the social secretary's experience of investigation work when one or both parents have an intellectual disability. To answer the study's purpose, we interviewed six social secretaries who work with and have experience with parents with an intellectual disability. The empirical material of the study is based on a qualitative semi-structured interview form. The study's collected data has been analyzed using previous research on social constructionism and stigma, which provide the study's two theoretical perspectives. Result are divided into two main themes: parental ability and investigation work. Main theme A has two sub-themes and main theme B has three sub-themes. The study shows that all of the interviewed social secretaries feel that the child's best interests are a complex concept, since each child is unique with unique needs. It may be difficult for a parent with an intellectual disability to meet their child's needs, but that this is not directly linked to the intellectual disability, therefor all assessments must be made individually. en_US
dc.format.extent 50 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle sv-SE
dc.subject Parents with an intellectual disability en_US
dc.subject Best interests of the child en_US
dc.subject Child perspective en_US
dc.subject Stigma en_US
dc.subject Social constructivism en_US
dc.subject Parenting skills en_US
dc.title "Hon är ju nästan smartare än mig" en_US
dc.title.alternative "She is almost smarter than me" en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Hedblom, Agneta
dc.contributor.supervisor Krantz, Oskar
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Socionomutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics