Smärta orsakad av endometrios

DSpace Repository

Smärta orsakad av endometrios

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Smärta orsakad av endometrios
Author Ratilainen-Malmgren, Eero ; Prior, Emma
Date 2019
English abstract
Prior, E och Ratilainen-Malmgren, E. A literature review of women with endometriosis experience of pain. Degree project in nursing 15 Credits. Malmö University: Faculty of Health and Society, Department of Care Science, 2019. Background: Endometriosis is a gynecological disease that affect 10-15 percent of women worldwide. Pain is the most common symptom and many women had to live with the pain for many years. Despite that the disease affect many women it exists a lack of knowledge amongst healthcare professionals which leads to prolonged diagnose and treatment. Aim: The aim of the study was to illustrate women with endometriosis experiences of pain. Method: A literature review based on twelve studies with qualitative design. Through structured database searches in CINAHL and PubMed articles relevant to the aim of the study were identified. Result: The pain affected all aspects of the women´s lives in a negative way. The women felt that the pain controlled their bodies and lives. How the healthcare professionals talked and responded to the women had affect on their perception of pain. Conclusion: Women with endometriosis experience a lot of pain which leads to consequences in their work, their social relations and their economy. Healthcare professionals tend to minimize and normalize women´s pain which leads to that their needs of care not are being met and that they lose their confidence in healthcare professionals. Gained insight about the complexity of the pain and more sensitivity about the women´s experiences would create a better environment for the nurse to respond to the women and give them proper care in a professional care-meeting. Keywords: Endometriosis, experiences, pain, women.
Swedish abstract
Prior, E och Ratilainen-Malmgren, E. En litteraturstudie om kvinnors erfarenheter av smärta vid endometrios. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap, 2019. Bakgrund: Endometrios är en gynekologisk sjukdom som drabbar 10 - 15 procent av kvinnorna i världen. Smärta är det mest framträdande symtomet som flera kvinnor tvingas leva med i flera år. Trots att sjukdomen drabbar flera kvinnor saknas det kunskap om sjukdomen bland sjukvårdspersonal, vilket fördröjer diagnostisering och behandling. Syfte: Syftet med studien var att belysa kvinnors erfarenheter av smärta vid endometrios. Metod: Litteraturstudie baserad på tolv artiklar med kvalitativ ansats. Via strukturerade databassökningar i PubMed och CINAHL identifierades artiklar som ansågs vara relevanta i relation till studiens syfte. Resultat: Kvinnornas smärta påverkade alla aspekter av deras liv negativt. Smärtan kontrollerade kvinnornas liv och kroppar. Sjukvårdspersonalens bemötande hade inverkan på hur kvinnorna upplevde och hanterade sin smärta. Konklusion: Kvinnor med endometrios upplever en stor smärtproblematik vilket får konsekvenser för kvinnornas yrkesliv, sociala relationer och ekonomi. Sjukvårdspersonal tenderar att förminska och normalisera kvinnors smärta vilket leder till att deras vårdbehov inte tillgodoses samt ett minskat förtroende för sjukvårdspersonalen. Ökad insikt om smärtans komplexitet och lyhördhet för kvinnornas erfarenheter skapar förutsättningar för sjuksköterskan att bemöta kvinnorna och ge god omvårdnad i ett professionellt vårdmöte. Nyckelord: Endometrios, erfarenheter, kvinnor, smärta.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Endometrios
Smärta
Erfarenheter
Kvinnor
Endometriosis
Pain
Women
Experiences
Handle http://hdl.handle.net/2043/27994 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics