Lärares erfarenheter av arbete vid studieverkstäder i högre utbildning

DSpace Repository

Lärares erfarenheter av arbete vid studieverkstäder i högre utbildning

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference other
Title Lärares erfarenheter av arbete vid studieverkstäder i högre utbildning
Author Svensson, Anna-Karin ; Ohlsson, Lisbeth
Date 2018
Swedish abstract
I uppdraget för högre utbildningen ingår att bredda rekrytering av studenter och att ge alla lika möjligheter att fullfölja sin utbildning (Prop. 2001/02:15 s. 18). En central del i det arbetet är att också erbjuda stöd till studenter i studie/skriv/verkstäder (eller annan benämning). Studien tar sin utgångspunkt i tidigare forskning om studieverkstäder eller motsvarande, nationell såväl som internationell. Under vt-18 inleddes föreliggande studie genom möten med personal och ledning vid två studieverkstäder i södra Sverige varvid studien presenterades. De etiska principerna och villkoren för intervjuerna klargjordes och ett godkännande erhölls till fortsatta möten med aktiva lärare. Inledningsvis togs kontakt med intervjupersonerna via mail inför ett personligt möte. Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur lärare, verksamma vid två studieverkstäder i högre utbildning, erfar de organisatoriska ramarna och de pedagogiska/didaktiska villkoren. Frågeställningar: •Hur/på vilka grunder har lärarna rekryteras till studieverkstaden? •Vari ligger enligt lärarnas uppfattning studenternas behov av stöd och hur upplever de att de kan möta dessa behov? •Hur bedrivs det pedagogiskt stödjande arbetet? Möjligheter och begränsningar? Metoden innebär semistrukturerade intervjuer där lärares erfarenheter och upplevelser är i fokus. Det insamlade materialet transkriberas, bearbetas och analyseras med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultatet förväntas ge kunskap om studieverkstädernas funktion för att stödja och utveckla studenters möjligheter att stanna kvar och lyckas i sin utbildning.
Conference
Dialogkonferens Pedagogisk forskning Syd (29/8 2018 : Malmö Sweden)
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/28007 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics