Suicidala patienters erfarenheter av sjuksköterskans omvårdnad - en kvalitativ litteraturstudie

DSpace Repository

Suicidala patienters erfarenheter av sjuksköterskans omvårdnad - en kvalitativ litteraturstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Suicidala patienters erfarenheter av sjuksköterskans omvårdnad - en kvalitativ litteraturstudie
Author Eriksson, Hanna ; Wetterling, Jenny
Date 2019
English abstract
Background: Every year, up to 1,500 suicide occurs in Sweden and almost ten times as many makes a suicide attempt. WHO classifies suicide as a public health problem as one million people globally die from suicide every year. The nurse, regardless of the future workplace, will meet these patients and can play a crucial role in the recovery of these patients. The quality of the nursing care can be vital for this group of patients. Previously, much of the research has focused on the nurses’ perspective and with a focus on safety and observations, while there is a knowledge gap regarding important factors in the nursing care from the suicidal patients’ perspective. Aim: To explore what experiences suicidal patients have of nursing care and what factors are experienced as good nursing care to reduce suffering and regain health. Method: A literature study was conducted with content analysis according to Graneheim and Lundman of sixteen peer-reviewed studies with qualitative approach found in the databases CINAHL, PsycINFO and PubMed. Results: The results showed three main categories, each with three subcategories to illustrate which factors in the nursing care the suicidal patients experienced promoted their recovery. The main categories that emerged were the importance of an interpersonal relationship, to experience security and that the nurses showed engagement. Conclusion: The nurse needs to be able to provide good nursing through an interpersonal relationship characterized by empathy, communication, acceptance, respectfulness and accessibility, and thereby instill hope. The good treatment includes aspects such as the nurses active listening, affirmation, commitment, showing empathy and being present.
Swedish abstract
Bakgrund: Varje år sker uppemot 1500 suicid i Sverige och närmare tio gånger fler gör suicidförsök. WHO klassar suicid som ett folkhälsoproblem då en miljon människor globalt sett dör till följd av suicid varje år. Sjuksköterskan kommer oavsett framtida arbetsplats att möta dessa patienter och kan spela en avgörande roll för dessa patienters återhämtning och tillfrisknande. Kvaliteten på den omvårdnad sjuksköterskan ger kan vara livsavgörande. Tidigare har mycket av forskningen inriktats på sjuksköterskans perspektiv och med fokus på säkerhet och observationer, medan det finns en kunskapslucka vad gäller viktiga faktorer i omvårdnaden ur de suicidala patienternas perspektiv. Syfte: Att utforska vilka erfarenheter suicidala patienter har av sjuksköterskans omvårdnad och vilka faktorer som erfars som god omvårdnad för att minska lidande och återfå hälsa. Metod: En litteraturstudie genomfördes med innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman av sexton kvalitetsgranskade studier med kvalitativ ansats funna i databaserna CINAHL, PsycINFO och PubMed. Resultat: Resultatet visade på tre huvudkategorier med vardera tre subkategorier kring vilka faktorer i sjuksköterskans omvårdnad som de suicidala patienterna erfor främjade deras återhämtning och tillfrisknande. De huvudkategorier som framkom var vikten av en mellanmänsklig relation, att uppleva trygghet och att sjuksköterskan var engagerad. Konklusion: Sjuksköterskan behöver kunna ge en god omvårdnad genom en mellanmänsklig relation präglad av empati, kommunikation, acceptans, respektfullhet, tillgänglighet och därigenom främja hopp. Det goda bemötandet inbegriper aspekter som att sjuksköterskan är lyssnande, bekräftande, engagerad, empatisk och närvarande.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject bemötande
kommunikation
omvårdnad
patienters erfarenheter
relation
suicid
Handle http://hdl.handle.net/2043/28034 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics