Professionell kompetens i förskolan - En explorativ undersökning kring sex förskollärares upplevelse av sitt bästa professionsjag

DSpace Repository

Professionell kompetens i förskolan - En explorativ undersökning kring sex förskollärares upplevelse av sitt bästa professionsjag

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Agneta, Malmberg
dc.contributor.author Malmberg, Agneta
dc.date.accessioned 2019-03-11T11:19:55Z
dc.date.available 2019-03-11T11:19:55Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/28054
dc.description Förskollärares upplevelser av sitt bästa professionsjag bottnar i en förståelse för förskollärareuppdraget. Detta uppdrag omformas ständigt utifrån olika samhälleliga diskurser och styrdokument. Syftet med studien är att skaffa kunskap om på vilka sätt förskollärares professionella kompetens uttrycks i förskolan, samt vilka kunskaper förskollärare använder och relaterar till i möten med barn i förskolan. Genom kvalitativa semistrukturerade samtalsintervjuer undersöks på vilket sätt sex förskollärare formulerar kunskap som framstår som central i upplevda lyckade möten med barn i förskolan. Empirin består av fyra timmar och fem minuters inspelade och transkriberade intervjuer. Analysen är i det första skedet induktiv men övergår till att bli abduktiv. Det teoretiska ramverket består av Grimens (2008) professionsteorier, Aspelin och Perssons (2011) begreppspar sam-varo och sam-verkan samt Illeris (2015) komplexa lärmodell. Studien visar att det är i sam-varon och sam-verkan som förskolläraren upplever sitt bästa professionsjag. en_US
dc.description.abstract Preschool teachers' experiences of their best professional self are based on an understanding of the preschool teacher assignment. This assignment is constantly being reformed based on different social discourses and control curriculum. The purpose of the study is to acquire knowledge of how pre-school teachers' professional competence is expressed in a preschool context. Which knowledge preschool teachers use and relate to in meetings with children at preschools. Through qualitative semi-structured interviews, the study examines how six preschool teachers formulate knowledge that appears to be central in successful interactions with children at preschools. The material consists of four hours and five minutes’ recorded and transcribed interviews. The analysis is, in the first stage, inductive but turns into being abductive. The theoretical framework consists of Grimens (2008) professional theories, Aspelin and Persson's (2011) conceptual pairs of co-being and co-operation and Illeris (2015) complex learning model. The study shows that it is in co-being and co-operation that the preschool teacher experiences his best professional self. en_US
dc.format.extent 52 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject professionskunskap sv_SE
dc.subject tyst kunskap sv_SE
dc.subject processkvalitet sv_SE
dc.subject relationell kompetens sv_SE
dc.subject förskola sv_SE
dc.subject professional knowledge sv_SE
dc.subject tacit knowledge sv_SE
dc.subject process quality sv_SE
dc.subject relational skills sv_SE
dc.subject preschool sv_SE
dc.title Professionell kompetens i förskolan - En explorativ undersökning kring sex förskollärares upplevelse av sitt bästa professionsjag en_US
dc.title.alternative Professional competence in preschool - An exploratory study on six preschool teachers' experience of their best professional self en_US
dc.type H1 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Anderson, Lotta
dc.contributor.supervisor Persson, Sven
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Pedagogik (fristående kurs)
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics