Är de en produkt av de förhållanden de kommer ifrån? En studie om de faktorer som kan ligga bakom att så många elever går på gymnasiets individuella program

DSpace Repository

Är de en produkt av de förhållanden de kommer ifrån? En studie om de faktorer som kan ligga bakom att så många elever går på gymnasiets individuella program

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Är de en produkt av de förhållanden de kommer ifrån? En studie om de faktorer som kan ligga bakom att så många elever går på gymnasiets individuella program
Author Sahlberg, Eva-Lena ; Stenström, Ulla-Stina
Date 2006
Swedish abstract
Vår undersökning handlar om vilka faktorer som kan ligga bakom det stora elevantalet på gymnasieskolans individuella program. Idag går åtta till nio procent av Sveriges gymnasieelever på individuella programmet. Vad har hänt i samhällsutvecklingen och i skolsystemet som eventuellt kan ha påverkat denna utveckling? Är eleverna på individuella programmet en produkt av de förhållanden de kommer ifrån? Vi har först läst litteratur inom området för att få en kunskapsgrund. Vår undersökning är byggd på kvalitativ data och vi har gjort sju semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner. Vi har valt en storstadskommun därför att vi anser att vi får fram mesta möjliga orsaksfaktorer då. Vi har valt att göra undersökningen konfidentiell för att respondenterna skall kunna prata fritt. Vi har tolkat och bearbetat intervjumaterialet och analyserat resultaten utifrån teorier som vi valt med omsorg. Vi har delat in undersökningens resultat i tre grupper av orsaksfaktorer; samhällsfaktorer, skolfaktorer och individfaktorer. Det finns olika samhällsfaktorer som kan ligga bakom att elever går på individuella programmet, såsom strukturförändringar i arbetslivet, 1990 – talets ekonomiska kris, ekonomi och resursfördelning, integrationsproblematik och boendesegregation. De skolfaktorer som kan orsaka att elever går på individuella programmet är ökade behörighetskrav till gymnasiet, ökad teoretisering av de nationella programmen, kunskapsnivån på grundskoleelever, marginalisering och utkuggning. Den sista gruppen tar upp olika faktorer hos individen som kan leda till att elever går på individuella programmet, såsom socialisation, social och kulturell kompetens, språkkunskaper, elevens självkänsla – självförtroende, diagnoser och läs- och skrivsvårigheter samt olika sociala problem. Vår slutsats är att det krävs en mångdimensionell syn för att klargöra faktorerna kring hur det kan komma sig att elevantalet på gymnasieskolans individuella program är så stort. Vi anser att orsakerna bakom problematiken till största delen består av olika samhällsproblem. För att förstå ett fenomen i samhället och en grupp individers situation tror vi att man måste sätta individernas situation i relation till sociala och ekonomiska villkor, historia, samhällsstruktur och institutionella sammanhang.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Individuella programmet
utkuggade elever
skolsvaga elever
Handle http://hdl.handle.net/2043/2810 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics