Conversations about sexuality and intimacy with older people living in nursing homes: Nursing staffs’ experiences - a literature review

DSpace Repository

Conversations about sexuality and intimacy with older people living in nursing homes: Nursing staffs’ experiences - a literature review

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Conversations about sexuality and intimacy with older people living in nursing homes: Nursing staffs’ experiences - a literature review
Author Schavon, Sofie ; Thuneland, Therese
Date 2019
English abstract
Background: Sexual health is a human right for everyone, including elderly people. Even though taboos and prejudices may contradict this. Sexuality and intimacy may show itself as more than penetrative sex, such as hand holding or compliments. It is included in nursing staffs’ duties to help their patient achieve the best possible health, sexual health, and to document this, especially for registered nurses. Aim: The aim of this literature review was to explore nursing staffs’ experiences in conversations about sexuality and intimacy with elderly people living in nursing homes. Method: A literature study with qualitative approach was written. The databases PubMed and CINAHL were used. Eleven articles were selected and quality-reviewed. Result: Diffusion of responsibility prevailed when some of the nursing staff felt that it was part of their profession to address sexuality and intimacy, while others of nursing staff thought that it was the patient's responsibility to raise conversations about the subject. Nursing staff experienced the conversations as uncomfortable due to norms, the current taboo about the subject and the lack of knowledge. Nursing staffs’ approach varied depending on factors such as upbringing and religion. They also acted differently depending on their level of comfort. Barriers, communication difficulties and norms prevented open communication about sexuality between nursing staff and elderly people. Conclusion: It was found that nursing staff felt uncomfortable and poorly prepared for conversations about sexuality and intimacy with elderly people. Lacking support from the work team and inadequate or non-existent routines on how to proceed increased the silence about the subject. Further education about the subject is needed to implement routines and to enable nursing staff to develop within their professions.
Swedish abstract
Bakgrund: Sexuell hälsa är en mänsklig rättighet, även för den äldre populationen trots fördomar och tabun som motsäger detta. Sexualitet och intimitet kan yttra sig på fler sätt än penetrativt sex, som handhållning och komplimanger. Vårdpersonal har som arbetsuppgift att hjälpa sina patienter att uppnå bästa möjliga hälsa och sexuell hälsa, samt att dokumentera detta, speciellt för sjuksköterskor. Syfte: Examensarbetets syfte var att belysa vårdpersonals erfarenheter vid samtal om sexualitet och intimitet med äldre som bor på särskilt boende. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats skrevs. Databaserna PubMed och CINAHL användes. Elva artiklar valdes och kvalitetsgranskades. Resultat: Ansvarsdiffusion rådde då en del av vårdpersonalen ansåg att det var en del av deras profession att ta upp sexualitet och intimitet, medan andra av vårdpersonalen ansåg att det var patientens ansvar att ta upp samtal om ämnet. Vårdpersonal upplevde samtalen som obekväma på grund av normer, rådande tabun kring ämnet och kunskapsbrist. Vårdpersonals bemötande varierade beroende på faktorer som uppväxt och religion. De handlade också olika beroende på sin bekvämlighetsnivå. Barriärer, kommunikationssvårigheter och normer hindrade öppen kommunikation om sexualitet mellan vårdpersonal och äldre. Konklusion: Det framkom att vårdpersonal kände sig obekväma och dåligt förberedda inför samtal med äldre om sexualitet och intimitet. Bristande stöd från arbetslaget och bristande eller icke-existerande rutiner till hur en ska gå tillväga spädde på tystnaden kring ämnet. Vidare utbildning inom ämnet behövs för att rutiner ska implementeras och för att vårdpersonal ska kunna utvecklas i sina professioner.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject sexualitet
samtal
särskilt boende
vårdpersonal
äldre
Handle http://hdl.handle.net/2043/28145 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics