Samerna i historie läromedel och läroplaner

DSpace Repository

Samerna i historie läromedel och läroplaner

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Samerna i historie läromedel och läroplaner
Author Johansson, Sara
Date 2004
English abstract
Students in the Swedish nine-year compulsory school, should according to the 1994 curriculum obtain, “ knowledge about the national minorities culture, language, religion and history”. For the schools to complete this commission it demands that the textbooks bring up questions about the Lappish culture and the Lappish living conditions in a correct and multifaceted way. A perusal maid by the Governments Institution for textbooks and teaching aids (SIL) 1990 concerning the Lappish conditions handles in the textbooks and teaching aids in the social studies subjects showed big lacks – the Lappish were pretty much invisible in these books. In case project is an inventory and analysis of the textbooks in the grade F-6 in history, a total of 11 textbooks on 7 publishing houses. The purpose was to find out how the Lappish are illustrated in the Swedish textbooks in history, and survey in which extent the Lappish was included and if the contents of the books fullfil the requirements and goals in LPfö 94 and in the syllabus of history. One attempt to estimate the relevance of the texts has been done. With relevance content refers here to facts that lies in line with and gives the pupils a possibility to fullfil the goals in the curriculum and in the syllabus for the subject of history. The result of the analysis has been compared with the review that the Governments Institution for textbooks and teaching aids (SIL) made in 1990. The comparison showed some differences which involves a development to the better. Despite this the main impression is that many of the lacks which are criticized still remains in the textbooks and teaching aids of today. For as long as the textbooks brought up the questions about the Lappish, the information was how the Lappish used to live in former times sporadic and the contents about how the Lappish lives today even thinner. The culture of the Lappish appears as exotic and unchangeable and romantic. The contents has also a powerful one-sided against the reindeer industry but nothing has been mention about the crise that the reindeer industry has been through. The suffering and oppression that the Lappish has been vulnerable by through the history is invisible in the review textbooks and teaching aids, and if they in contrary to expectation bring up the oppression it gives an extremely small place of the total contents. The Lappish history is to a large part a concealed history and the analysis shows that the Lappish still is an invisible ethnic group in the subject history just as the rapport that was made by the SIL showed in 1990.
Swedish abstract
Elever i den svenska grundskolan ska enligt 1994 års läroplan inhämta ”kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia”. För att skolorna ska kunna fullfölja detta uppdrag krävs det att läroböckerna tar upp frågor om den samiska kulturen och samernas levnadsförhållanden på ett korrekt och mångsidigt sätt. En granskning gjord av Statens Institut för Läromedel (SIL) 1990 beträffande hur de samiska förhållandena behandlas i läromedel i de samhällsorienterande ämnena visade på stora brister – samerna var i stort sätt osynliga i dessa läroböcker. Föreliggande projekt är en inventering och analys av läromedel i årskurs F-6 i historia, totalt 11 läroböcker utgivna på 7 förlag. Syftet var att ta reda på om samerna åskådliggörs i de svenska läromedlena i historia, samt att kartlägga i vilken utsträckning samerna fanns med och om innehållet uppfyller kraven och målen i Lpo 94 samt kursplanen för historia. Ett försök att skatta texternas relevans har gjorts. Med relevant innehåll avses här fakta som ligger i linje med samt ger eleverna en möjlighet att uppfylla målen i läroplanen och kursplanen för ämnet historia. Resultatet av analysen har jämförts med den granskning som Statens institut för läromedel (SIL) utförde 1990. Jämförelsen visar på vissa skillnader som innebär en utveckling till det bättre. Trots detta är huvudintrycket att många av de brister som påtalades då kvarstår i dagens läromedel. I den mån läroböckerna tog upp de samiska frågorna, var informationen om hur samerna levde förr sporadisk och innehållet om hur samerna lever idag ännu magrare. Samernas kultur framstår som exotiskt och oföränderligt samt romantiserat. Innehållet har även en kraftig slagsida mot rennäringen men inget nämns om den kris som rennäringen har gått igenom. Det lidande och förtryck som samerna varit utsatta för genom historien är osynligt i de granskade läromedlen, om de mot förmodan tar upp förtrycket ges det en ytterst liten plats av det totala innehållet. Den samiska historien är till stor del en dold historia och analysen visar att samerna fortfarande är en osynlig folkgrupp i ämnet historia precis som SIL rapporten visade 1990.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject national minorities
textbooks
Lappish
currculum
Handle http://hdl.handle.net/2043/2817 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics