Elitsatsande idrottselever, gymnasieval och motivation.

DSpace Repository

Elitsatsande idrottselever, gymnasieval och motivation.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elitsatsande idrottselever, gymnasieval och motivation.
Author Arvidsson, Per
Date 2006
Swedish abstract
Detta arbete grundar sig på fem djupintervjuer med elitsatsande elever på ett idrottsgymnasium i en medelstor svensk stad. I arbetets centrum står elevernas motivation för studier och idrott men även hur de resonerar om och påverkas av olika faktorer i sina gymnasieval. I uppsatsens inledande kapitel presenteras bakgrunden. Här ges en kort beskrivning av idrottsgymnasiet och elevhemmet där eleverna bor. Hur idrottsprogrammet är uppbyggt och skiljer sig från nationella program redovisas också. Här tas även syfte och frågeställning upp. Metodavsnittet som sedan följer tar upp avgränsningar och beskriver hur intervjuerna har genomförts. I teorikapitlet presenterar jag tidigare forskning och teorier som är relevanta för arbetet. De teorier jag behandlar här tar jag sedan upp i analysdelen, där jag jämför dem med mina resultat som presenteras under rubriken resultat. I resultatkapitlet redovisas de fem djupintervjuerna som ligger till grund för uppsatsen. Jag har valt skildra intervjuerna genom berättelser, eleverna avhandlas först individuellt och senare sammanfattas de i inledningen på analys- och diskussionskapitlet som följer resultatet. De flesta av eleverna har flyttat till staden för att kunna gå på skolan och då framför allt att kunna ta del av dess träningsmöjligheter. När det gäller skolprestationerna spelar också idrotten en viktig roll. Eleverna har i början svårt att anpassa sig till den ökade träningsdosen och det annorlunda livet hemifrån. Boendet på skolans elevhem gör ändå att eleverna snabbt kommer in livet på skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Gymnasieselever
Elitsatsning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2823 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics