"Jag kan inte förneka att det är jobbigt ibland" - En studie kring specialpedagogens relationbaserade arbete med elever i behov av särskilt stöd

DSpace Repository

"Jag kan inte förneka att det är jobbigt ibland" - En studie kring specialpedagogens relationbaserade arbete med elever i behov av särskilt stöd

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Jag kan inte förneka att det är jobbigt ibland" - En studie kring specialpedagogens relationbaserade arbete med elever i behov av särskilt stöd
Author Jönsson, Joacim
Date 2006
English abstract
"I can not deny that it is hard sometimes" – a study about the specialeducators relational work with children in need of special support.
Swedish abstract
Jönsson, Joacim. (2006). ”Jag kan inte förneka att det är jobbigt ibland”. - en studie kring specialpedagogens relationbaserade arbete med elever i behov av särskilt stöd. (”I can not deny that it is hard sometimes” – a study about the specialeducators relational work with children in need of special support). Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syftet med mitt arbete är att undersöka och få en bild av vad det innebär och betyder för specialpedagoger att ha och skapa relationer till elever i behov av särskilt stöd. Jag vill ta reda på vad de anser att detta innebär för deras arbete. För att få svar på mitt syfte har jag genomfört djupintervjuer med fem specialpedagoger. Arbetet ger genom litteraturgenomgången synvinklar på hur relationer i skolan kan upplevas och vad det kan innebära att arbeta relationsskapande för pedagog och elev. Respondenternas uttalanden knyts an till litteratur och teori för att uppnå en fördjupad förståelse. Sammanfattningsvis visar mitt resultat av djupintervjuerna på att specialpedagoger anser att relationerna till eleverna är det mest angelägna för deras undervisning och att relationer skapas genom samtal. De anser att relationerna till deras elever är goda och att relationen stödjer elevens lärande. Nyckelord: Antonovsky, lärande, relation, specialpedagog
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Specialpedagogik
relationsbaserat
relation
Handle http://hdl.handle.net/2043/2827 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics