Assessment of profitability for implementation of IoT-system connected with BIM

DSpace Repository

Assessment of profitability for implementation of IoT-system connected with BIM

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Assessment of profitability for implementation of IoT-system connected with BIM
Author Theander, Adrian ; Ara, Ali
Date 2018
English abstract
BIM is a method that provide opportunities to simulate energy usage in buildings by enforcement of appurtenant programs like IDA ICE and RIUSKA. After getting a perception of the buildings energy use it is possible for the users to take measures in order to make more efficiency the buildings energy usage. There is a potential in the IoT phenomena aswell that is related to affect buildings energy usage nowadays. By implementing sensors in buildings, it is possible to make buildings smart in a way of communication between the buildings sensors. For example, it is possible for a sensor system to balance the energy usage of a building by collecting data from free heat additions that comes from inhouse activities. The purpose of this study is about to make a description of the use of IoT system linked to BIM. This study also aims to provide a basis for future investments in the management phase focusing on energy savings. In order to acquire a knowledge of chosen area and approaches as well as research, a literature review has been made. The theory of this study is based on collected material and literature. The same process is done for the obtained results. Semi-structured interviews with appropriate actors takes place to complete missing information. The quantitative method is considered an appropriate method for this study in view of the purpose and the goal, therefore this method has been chosen. By implementing an intelligent network with sensor nodes linked with BIM, a potential of energy savings should take place. Case studies revealed data of potential energy savings that comprises situations from residential buildings and office buildings. A case study of a generalized and residential apartment revealed a potential of 50 % in energy savings with an implemented BIM- and IoT-concept.
Swedish abstract
BIM som är en arbetsmetodik möjliggör simuleringar av en byggnads energianvändning med tillämpning av tillhörande program som exempelvis IDA ICE och RIUSKA. Efter att få en uppfattning av byggnadens energianvändning ska det vara möjligt för brukarna att vidta åtgärder i syfte till att effektivisera byggnadens energianvändning. Energieffektivisering i byggnader kan även genomföras med fenomenet IoT. Detta innebär att byggnader kan ha ingående sensorer som kan kommunicera med varandra men även enheter utanför. Sensorerna ska kunna leverera betydelsefull information för en byggnad som kan skapa underlag för energieffektivisering. Det finns nämligen intelligenta IoT-produkter idag som kan balansera en byggnads effekttoppar genom att använda den gratisenergi som uppstår i byggnaden. Syftet med denna studie är att ta reda på energibesparingspotentialer för användning av IoT- system kopplat till BIM. Denna studie har även målet att skapa underlag för intressenter som vill investera i förvaltningsskedet med inriktning på energibesparing. För att skaffa sig en kännedom av valt område och ansatser samt forskningar, har en litteraturgenomgång gjorts. Teorin för denna studie baseras på insamlat material. Detsamma görs för de framtagna resultaten. För komplettering av saknad information har semistrukturerade intervjuer med lämpliga aktörer ägt rum. Den kvantitativa metoden anses vara en lämplig metod för denna studie med tanke på syftet och målet, därför har denna metod valts. Energianvändningen skiljer sig markant beroende på vilken byggnadstyp som gäller när handelslokaler, flerbostadshus och kontor kategoriserades. Handelslokaler har en uppdelning av energianvändning där verksamhetselen är dominant i omfattning vid jämförelse med uppvärmningsaspekten och fastighetselen medan för flerbostadshus har uppvärmningen en dominant roll. Även för kontor har energianvändningen till största del en omfattning för uppvärmning men att byggnadstypen inblandar även verksamhetselen som en viktig aspekt omfattningsmässigt. Vad gäller byggnaders åtgärdspotentialer gällande energieffektivisering hänger mycket på vilken byggnadstyp som gäller. För handelslokaler är belysningsåtgärder och ventilationsåtgärder de åtgärder som uppmärksammas. Flerbostadshus uppmärksammar uppvärmningsaspekten och individuell debitering vad gäller åtgärder. Enligt de resultat som har inhämtats ska individuell debitering möjliggöra en största besparingspotential medan värmeåtervinningssystem ska möjliggöra 22 % i besparingspotential. Åtgärders potentialer för kontorsbyggnader är ganska lika åtgärderna för handelslokaler. Dock framgår även space management med en hög besparingspotential men att denna skulle endast baseras på en fallstudie. Hur lönsam användningen av ett installerat IoT-system kopplat till BIM är för byggnader varierar beroende på vilken byggnadstyp som gäller. I resultaten av studien finns en högsta möjlig energibesparingspotential på 50 % för flerbostadshus med konceptet, men för ett annat fall ska en annan möjlig potential ligga på 15 % fast detta behandlar en kontorsverksamhet.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject BIM
IoT
Utilization
Space management
fastighetsautomation
facility management
energieffektivisering
energianvändning
Handle http://hdl.handle.net/2043/28337 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics