EXPLORING COMMUNICATION AND INFORMATION IN RURAL AREAS FOR NURSES IN MAPUTO, MOZAMBIQUE 

DSpace Repository

EXPLORING COMMUNICATION AND INFORMATION IN RURAL AREAS FOR NURSES IN MAPUTO, MOZAMBIQUE 

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title EXPLORING COMMUNICATION AND INFORMATION IN RURAL AREAS FOR NURSES IN MAPUTO, MOZAMBIQUE 
Author Leandersson, Tina ; Tedenlind, Josefine
Date 2018
English abstract
Aim: The aim of this MFS study is to illuminate how nurses describe the communication and information strategies used in order to promote young women's reproductive health in rural settings, Maputo province. Background: To be able to provide good healthcare to women in rural areas it is crucial for the nurses to reach out with communication and information. Mozambique has one of the highest maternal mortality rates in Africa. The high number of deaths is partly due to a lack of self-determination among women, a long distance to reach health care centers and lack of economic support for transportation and medical costs. This is intensified by poverty, young age, inequality, and less economic rights of making own decisions. Method: Semi-structured interviews were conducted on a sample of seven nurses at four different hospitals in Maputo province. The collected data was transcribed, coded and analyzed by a qualitative content analysis. Results: From the data, two main categories emerged, which focus on specific tools to give information to reach out in rural areas and the challenges that the nurses face regarding information and communication. It was shown in the result that the nurses had to provide individualized information in mother tongue and provide more aid in communication, which in turn would ease the nurse’s work. Conclusion: Different strategies and tools were identified among the nurses to promote young women's reproductive health. The nurses pointed out the importance of providing information in mother tongue to reach out in rural areas.
Swedish abstract
Syfte: Syftet med studien var att belysa hur sjuksköterskor beskriver de kommunikations- och informationsstrategier som används för att främja unga kvinnors reproduktiva hälsa på landsbygden i Maputo provins. Bakgrund: För att kunna erbjuda god hälso- och sjukvård till kvinnor på landsbygden är det av stor vikt att kunna nå ut genom kommunikation och information. Mozambique är ett av de länder i Afrika med störst mödradödlighet. Den höga siffran av dödsfall grundar sig delvis i bristen på självbestämmande hos kvinnor, avstånd till sjukhus och bristen på ekonomiskt stöd för transport samt medicinska kostnader. Det förstärks av fattigdom, ung ålder, ojämlikhet samt avsaknad av ekonomiska rättigheter till att fatta egna beslut. Metod: Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju olika sjuksköterskor på fyra olika sjukhus i Maputo provinsen. Den insamlade data blev transkriberad, kodad och sedan analyserad. Kvalitativ innehållsanalys tillämpades. Resultat: Två huvudkategorier framkom från den insamlade data. Den första huvudkategorin berörde vilka verktyg sjuksköterskorna använde sig av för att nå ut på landsbygden med information och kommunikation och den andra huvudkategorin som uppkom handlade om utmaningarna som sjuksköterskorna i studien ställdes inför angående kommunikation och information. De två kategorierna hade tre underkategorier vardera. I resultatet påvisades att sjuksköterskorna var tvungna att tillhandahålla information på modersmål och använda sig av anpassade kommunikationsverktyg, vilket i sin tur skulle underlätta sjuksköterskans arbete.   Konklusion: Olika strategier och verktyg identifierades av sjuksköterskorna i syfte att främja unga kvinnors reproduktiva hälsa. Sjuksköterskorna påpekade vikten av att ge information på patientens modersmål, för att nå ut till alla på landsbygden.           
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language eng (iso)
Subject Communication
Information
Nursing
Prevention
Women’s health 
Handle http://hdl.handle.net/2043/28368 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics