Tanken är god men… En fallstudie om skolpersonals uppfattningar om inkludering av särskoleelever i grundskolans senare årskurser

DSpace Repository

Tanken är god men… En fallstudie om skolpersonals uppfattningar om inkludering av särskoleelever i grundskolans senare årskurser

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tanken är god men… En fallstudie om skolpersonals uppfattningar om inkludering av särskoleelever i grundskolans senare årskurser
Author Karlsson, Emma
Date 2006
Swedish abstract
Karlsson, Emma (2006). Tanken är god men….En fallstudie om skolpersonals uppfattningar om inkludering av särskoleelever i grundskolans senare årskurser. (It’s a good thought, but… A Case Study of School Employees' Views of Inclusion of Special Education Pupils in Secondary School) Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Arbetet behandlar ämnet en skola för alla och mera specifikt föreställningar om inkludering av särskoleelever i en grundskola för de senare åldrarna, årskurs 7 - 9. Studien belyser ett antal anställdas föreställningar om inkluderande läromiljöer och hur de upplever denna inkludering i den egna verksamheten. Personalens åsikter lyfts fram för att på sikt kunna användas som ett underlag i det fortsatta skolutvecklingsarbetet med samverkan mellan de båda skolformerna, grundskola och särskola, på fallstudieskolan. Arbetet är en fallstudie och en kvalitativ metod i form av intervjuer har använts som huvudmetod. För att öka tillförlitligheten har en triangulering gjorts vilket betyder att även observationer och dokumentläsning har använts som datainsamlingsmetoder. En översikt av särskolans historia och aktuell forskning om inkludering återberättas i arbetet. Resultaten redovisar de anställdas positiva inställning till grundidén om inkludering men belyser samtidigt upplevda praktiska problem med att hantera elevers olikheter i en skola för alla.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject En skola för alla
Inkludering
segregering
specialpedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/2841 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics