Högläsning med individanpassning i en sociokulturell miljö

DSpace Repository

Högläsning med individanpassning i en sociokulturell miljö

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Högläsning med individanpassning i en sociokulturell miljö
Author Messing, Linda ; Thornqvist, Nina
Date 2019
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur lärare arbetar med högläsning som gynnar läsförståelsen för samtliga elever i en klass. Vi ville undersöka om högläsningen, som ofta sker i helklass och är en gemensam aktivitet, kunde anpassas till den enskilde individen. Om det gick, vilka metoder använde lärarna sig av då? Vår studie har genomförts med åtta kvalitativa intervjuer med åtta olika lärare med hjälp av vår förarbetade intervjuguide (se bilaga 1) på två olika skolor. Vi valde att genomföra intervjuerna på en etnisk homogen skola samt en mångkulturell heterogen skola för att få ett så brett underlag som möjligt. Vårt resultat visar att samtliga lärare arbetar med någon typ av individanpassning i samband med högläsning. Genom olika stöd som exempelvis val av bok, bildstöd, appar eller val av sittplats, men framförallt genom samtal individanpassas och differentieras undervisningen. Samtalet pågår både före, under men framförallt efter högläsningen. Genom att relatera till elevernas individuella intressen och erfarenheter fångar lärarna elevernas uppmärksamhet och läslust. På så sätt hjälps eleverna med att ta sig an och förstå den lästa texten. Resultatet visar att samtliga lärare arbetar utifrån valda strategier i samband med högläsningen för att stärka elevernas läsförståelse. Strategierna som användes utgick från studiehandledningen En läsande klass som grundar sig i Reciprocal Teaching (RT) och Questioning the Author (Qta) metoderna. Detta är strategier som utarbetats av forskare för att lättare förstå det lästa. Slutligen visar vårt resultat att lärarna ser på högläsningen som en sociokulturell aktivitet där eleverna får möjlighet att dela upplevelser genom den lästa texten. Genom att läsupplevelsen delas och bearbetas tillsammans i en social kontext, ger det en förståelse till eleverna på ett betydelsefullt sätt.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject högläsning, individanpassning, läsförståelse, samtal, strategier
Handle http://hdl.handle.net/2043/28461 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics