Fyra lärares syn på läsförmågan i relation till matematikämnet

DSpace Repository

Fyra lärares syn på läsförmågan i relation till matematikämnet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fyra lärares syn på läsförmågan i relation till matematikämnet
Author Lundquist, Linnea ; Ottosson, My
Date 2019
Swedish abstract
Trots tidigare forskning som visar att läsförmågan har stor betydelse även inom matematikämnet, så har den fortfarande inte särskilt stor plats i läroplanen för matematik. Syftet med detta examensarbete är att undersöka mellanstadielärares inställning och arbete med läsförståelse i matematik. Den teori som använts i arbetet är den sociokulturella lärandeteorin, denna har använts för att analysera resultatet. För att få fram ett resultat har kvalitativa intervjuer använts som metod och dessa har varit semistrukturerade. Totalt är det fyra olika lärare som intervjuats och gemensamt för dessa är att de är behöriga lärare i matematik samt att de är verksamma på mellanstadiet. Resultatet och analysen av vår studie visar att de fyra lärarna är överens om att läsförståelsen har stor betydelse inom matematiken. Idag ställer styrdokumenten i matematik högre krav på elevernas läsförmåga jämfört med vad det gjorde förr. Alla fyra lärarna menar att de arbetar med läsförmågan på ett eller annat sätt inom matematiken. I resultatet framkommer även att detta är något som inte diskuteras särskilt mycket på lärarnas arbetsplatser. Slutsatsen blir att trots att forskning visar hur viktigt det är med läsningen inom matematiken, så arbetar inte alla skolor aktivt med denna fråga. Dock finns det många lärare som har detta som en naturlig del av sin undervisning. I avsnittet om framtida forskning reflekterar vi över möjliga projekt att genomföra i framtiden.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject läsförståelse
matematik
mellanstadiet
textuppgifter
mellanstadielärare
kvalitativa intervjuer
sociokulturell lärandeteori
Handle http://hdl.handle.net/2043/28477 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics