Familjens närvaro vid hjärt -och lungräddning - Sjuksköterskans Erfarenheter

DSpace Repository

Familjens närvaro vid hjärt -och lungräddning - Sjuksköterskans Erfarenheter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Familjens närvaro vid hjärt -och lungräddning - Sjuksköterskans Erfarenheter
Author Dahlström, Lina ; Paulander, Ebba
Date 2019
English abstract
Background - In 2017, about 92 000 people died in Sweden. Cardiovascular diseases accounted for approximately 34% of these deaths and the main cause was ischemic heart disease, including myocardial infarction. As a family member, being present and witness cardiopulmonary resuscitation is stressful and emotional draining. There are, according to previous research, pros and cons of allowing the family to attend cardiopulmonary resuscitation. Aim - The aim of this literature review was to illuminate nurse’s experience regarding the family’s presence during cardiopulmonary resuscitation. Method - This litterateur review is based on ten scientific articles of qualitative design. The data collection was made using two databases, PubMed and CINAHL. The articles were review based on Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, (SBU 2018) and analyzed with the process described by Fribergs (2017). Results - In the result, three categories were found and divided into 15 subcategories. Nurses experienced that the family favored to attend the resuscitation. However, it appears in the studies that the nurse became more aware of her own actions and skills when the family participated. Family presence made the nurse stressed and felt fears that they might interfere with the work. Conclusion - The nurse’s attitude toward family’s presence was characterized by experience and self-assurance in their work. The result was varied with both positive and negative experiences and setting for family attendance. The studies show that both the nurse and the family have a lot to gain if the family is involved in the procedure such as cardiopulmonary resuscitation.
Swedish abstract
Bakgrund - År 2017 var det ungefär 92 000 folkbokförda personer som dog i Sverige. Hjärt- och kärlsjukdomar stod för ca 34% av de dödsfallen och främst var det ischemiska hjärtsjukdomar, däribland hjärtinfarkt som var orsaken. Att som familjemedlem vara närvarande och bevittna hjärt- och lungräddning (HLR) är påfrestande och känsloladdat. Enligt tidigare forskning finns det för- och nackdelar med att tillåta familjen närvara vid hjärt- och lungräddning. Syfte - Syftet är att belysa sjuksköterskors erfarenheter av familjens närvaro vid hjärt- och lungräddning. Metod - En litteraturöversikt baserad på 10 vetenskapliga artiklar av kvalitativ design. Datainsamlingen genomfördes med hjälp av två databaser, PubMed och CINAHL. Artiklarna är granskades utifrån Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU 2018) och innehållet analyserades enligt innehållsanalysen beskriven av Fribergs (2017). Resultat - I resultatet framkom tre kategorier med sammanlagt 15 underkategorier. Sjuksköterskorna upplevde att det gynnade familjen att närvara under hjärt- och lungräddning. Dock framstår det i studierna att sjuksköterskan blev mer medveten om egna handlingar och skickligheter när familjen medverkade. Deras närvaro var stressande och sjuksköterskorna var rädda för att familjen skulle störa arbetet. Konklusion - Sjuksköterskornas attityd till familjens närvaro präglades av erfarenheter och självsäkerhet i deras arbete. Resultatet var varierande med både positiva och negativa erfarenheter och inställningar till familjenärvaro. Studierna visar på att både sjuksköterskan och familjen har mycket att vinna på om familjen får medverka under pågående hjärt- och lungräddning.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Erfarenhet
Familjebevittnad återupplivning,
HLR
Kvalitativ
Sjuksköterska
Handle http://hdl.handle.net/2043/28495 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics