Jag känner mig trygg och har inget att tillföra - Vårdnadshavares perspektiv på samverkan, delaktighet och inflytande i det svenska fritidshemmet

DSpace Repository

Jag känner mig trygg och har inget att tillföra - Vårdnadshavares perspektiv på samverkan, delaktighet och inflytande i det svenska fritidshemmet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Jag känner mig trygg och har inget att tillföra - Vårdnadshavares perspektiv på samverkan, delaktighet och inflytande i det svenska fritidshemmet
Author Nolin, Lovisa ; Persson, Linda
Date 2019
Swedish abstract
Syftet med studien är att ur vårdnadshavarnas perspektiv undersöka hur samverkan sker mellan hemmet och fritidshemmet, hur vårdnadshavarna upplever sig vara delaktiga samt ha inflytande i den fritidshemspedagogiska verksamheten. Den valda metoden i studien är semistrukturerade, kvalitativa intervjuer. Metoden har använts vid utförandet av studiens åtta intervjutillfällen. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en diktafon som sedan transkriberades och kategoriserades systematiskt. Studiens empiriska material analyserades med hjälp av Erikson (2004) fyra principer som alla berör samverkan mellan föräldrar och skola. Analysen har gjorts med stöd av dessa principer för att konkretisera olika uppfattningar om relationer, maktförhållanden och behov. Studiens slutsats är att samverkan, delaktighet och inflytande övervägande upplevs som bristfällig utifrån vårdnadshavarnas perspektiv. De anser att det bland annat beror på att informationen är otillräcklig från fritidshemmets sida men menar samtidigt att det finns en avsaknad av intresse från deras sida för ett ökat inflytande. Denna avsaknad av intresse grundar sig i den tillit de känner att de har för personalens kapacitet till att ge barnen den kunskapsutveckling de behöver.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject delaktighet
fritidshem
inflytande
kommunikation
samverkan
vårdnadshavare
Handle http://hdl.handle.net/2043/28508 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics