Transspråkande i flerspråkiga klassrum

DSpace Repository

Transspråkande i flerspråkiga klassrum

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Transspråkande i flerspråkiga klassrum
Author Dizdarevic, Amra ; Niazi, Shahana
Date 2019
Swedish abstract
Vi lever i ett mångkulturellt samhälle, vilket har resulterat i att vi har flerspråkiga klassrum. Undervisningen bör anpassas utifrån detta för att svenska sällan är de flerspråkiga elevers starkaste språk. De samhällsorienterande ämnena har många ämnesspecifika begrepp som är svåra för dessa elever. Teorier om elevers språkutveckling samt transspråkande använder vi som teori genom vårt arbete. Transspråkande är ett synsätt som på senare år har etablerats i skolverksamhet. Transspråkande innebär att elevernas första- och andraspråk används dynamiskt i undervisningen för att utveckla skolspråket. Syftet med denna studie är att ta reda på hur lärare förstår samt använder transspråkande i de samhällsorienterande ämnena. Vi har intervjuat tre lärare och projektledaren på den kommunövergripande funktionen. Vi har även observerat lektioner där alla lärare har bedrivit undervisning i de samhällsorienterande ämnena genom transspråkande. Resultatet av studien är att alla tre lärare uppfattar transspråkande på ett liknande sätt, men att lärarna använder transspråkande på olika sätt beroende på var de lägger tonvikten, alltså strategiskt planerat eller som ett naturligt inslag i undervisningen. Genom studien fick vi även en insikt om att det är under mycket specifika tillfällen som transspråkande kan användas på det sätt som teorin och tidigare forskning menar.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject De samhällsorienterande ämnena
delaktighet
förhållningssätt
första- och andraspråk
identitetsstärkande
starkaste språket
transspråkande
vardags- och skolspråk
ämnesspecifik kunskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/28523 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics