Ämnesintegration i Historia och Samhällskunskap: Hur lärare utvecklar elevers förståelse om kontroversiella frågor med fokus på terrorism

DSpace Repository

Ämnesintegration i Historia och Samhällskunskap: Hur lärare utvecklar elevers förståelse om kontroversiella frågor med fokus på terrorism

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ämnesintegration i Historia och Samhällskunskap: Hur lärare utvecklar elevers förståelse om kontroversiella frågor med fokus på terrorism
Author Andersson, Nathali ; Persson, Fia
Date 2019
Swedish abstract
I den här studien har vi valt att undersöka hur lärare i årskurs 7–9, i en ämnesintegration mellan historia och samhällskunskap, undervisar om kontroversiella frågor såsom terrorism. För att besvara våra frågeställningar har vi valt att utgå ifrån en kvalitativ undersökning där vi har intervjuat fem verksamma lärare i årskurs 7–9. Vi har sedan valt att analysera vårt material utifrån vårt teoretiska ramverk som grundas på Björn Anderssons modell för hur ämnesintegration främjar det vardagliga och vetenskapliga kunnandet. Resultatet visar att lärare anser att det finns en naturlig integration mellan ämnena historia och samhällskunskap. Dock poängterar lärarna att ämnesintegration blir problematiskt om det inte är välplanerat, med tanke på kursplanens uppbyggnad där varje ämne har separata förmågor och kunskapskrav. Begreppet terrorism berörs inte i större utsträckning i läroplanen, därför bortser lärarna från det. Resultatet visar också att lärare inte ser terrorism som ett kontroversiellt ämne, men de poängterade att det kan bero på huruvida skolans upptagningsområde är homogent eller heterogent. En generell slutsats som kan dras utifrån vårt resultat är att lärares förtrogenhet med kursplanen kan resultera i att viktiga aktuella samhällsfrågor faller bort. En ytterligare slutsats är att skolornas homogenitet eller heterogenitet kan påverka huruvida ämnen upplevs kontroversiella eller inte. Vi vill understryka att vår undersökning är begränsad och att det behövs fler undersökningar inom ämnet för att undersöka lärares uppfattning om kontroversiella frågor och huruvida lärare väljer att arbeta med ämnesintegration.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject historia
historiemedvetande
kontroversiella ämnen
medborgarbildning
samhällskunskap
terrorism
ämnesintegrerad undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/28552 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics