Mångfald och kanon i skolan

DSpace Repository

Mångfald och kanon i skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Mångfald och kanon i skolan
Author Åhrberg, Lars-Olov
Date 2006
Swedish abstract
Sammandrag Syftet med det här arbetet är att utifrån begreppen ”kulturarv” och ”kulturell mångfald” undersöka lärares val av texter som används i undervisningen och hur dessa texter används i undervisningen. Syftet är också att ta reda på vad olika lärare anser att eleverna behöver för ”kulturellt kapital” med sig i livet. För att undersöka detta genomförde jag en undersökning på två skolor i en medelstor sydsvensk stad. Jag genomförde dels en enkätundersökning bland lärare i år F-6, dels kvalitativa intervjuer med 4 av dessa lärare. Vidare analyserade jag några av de läromedel som används på de båda skolorna utifrån ett kulturellt perspektiv. Jag kom i undersökningen fram till att lärarna delvis hade olika syn på vilka kunskaper som skulle förmedlas, och hur detta skulle gå till. Det fanns en viss skiljelinje mellan dem som utgick från elevernas befintliga kunskaper och erfarenheter, och dem som utgick från på förhand givna ”baskunskaper” och grundläggande ”kulturellt kapital”. Min slutsats är att eleverna behöver både och: Gemensamma referenser och respekt för den egna kulturella identiteten. Sökord: Kulturarv, Kanon, Skönlitteratur, Mångfald
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject kulturarv
kanon
skönlitteratur
mångfald
Handle http://hdl.handle.net/2043/2856 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics