Stickrädsla- En kvalitativ studie om sjuksköterskans omvårdnad av patienter med stickrädsla

DSpace Repository

Stickrädsla- En kvalitativ studie om sjuksköterskans omvårdnad av patienter med stickrädsla

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Stickrädsla- En kvalitativ studie om sjuksköterskans omvårdnad av patienter med stickrädsla
Author Andersson, Emma ; Ekman, Nina
Date 2006
English abstract
Research about caring of patients with needle phobia is almost non-existent. The aim of this study was therefor to investigate nurses caringexperiances of needle phobia. An empirical study with qualitative approach was conducted. Collection of data was done by interviews with nine registered nurses. The method for analyzing was inspired by content analysis. The result showed that needle phobia takes expression as psyical reactions, different behaviours and specifik wishes regarding treatment. Measures that could relieve were nurses approach and acting. Supporting factors were nurses personal qualities, place of work, help with cannulation, timefactor and social support. The restraining factors that emerged were nurses profession, stress, department and the patient. Improved caring for patients with needle phobia demands knowledge for expressions and measures of needle phobia, which should be included in nurses education.
Swedish abstract
Forskning kring omvårdnad av patienter med stickrädsla är i det närmaste obefintlig. Syftet med denna studie var därför att undersöka sjuksköterskans erfarenheter av omvårdnad vid stickrädsla. En empirisk studie med kvalitativ ansats genomfördes. Datainsamlingen skedde med hjälp av nio semistrukturerade intervjuer med legitimerade sjuksköterskor. Analysmetoden som användes inspirerades av en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att stickrädslan tog sig uttryck genom kroppsliga reaktioner, olika beteenden samt specifika önskemål kring behandling. De omvårdnadsåtgärder som kunde underlätta var sjuksköterskans bemötande samt agerande. Stödjande faktorer visade sig vara personliga kvaliteter hos sjuksköterskan, arbetsplatsen, stickhjälp, tidsfaktorn och socialt stöd. De hindrande faktorerna som framkom var sjuksköterskan som profession, stress, avdelningen och patienten. För en bättre omvårdnad av patienter med stickrädsla krävs kunskap kring stickrädslans uttryck och åtgärder, vilket bör tydliggöras i sjuksköterskans grundutbildning.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Intervju
Omvårdnad
Patient
Stickrädsla
Sjuksköterska
Handle http://hdl.handle.net/2043/2858 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics