Fritidshemmets användande av utomhusmiljö och dess närmiljö

DSpace Repository

Fritidshemmets användande av utomhusmiljö och dess närmiljö

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Fritidshemmets användande av utomhusmiljö och dess närmiljö
Author Nilsson, Sofia ; Karlsson, Emelie
Date 2019
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete grundar sig i att vi som studenter upplevt en avsaknad till ett pedagogiskt synsätt när det kommer till utevistelse och utomhusmiljön under våra verksamhetsförlagda utbildningar. Dessa situationer är ofta något som blir bortglömda och upp till eleverna att själva sysselsätta sig med. Detta har resulterat i att vi velat ta reda på om skolor med närhet till grönområden använder dessa i större bredd. Det teoretiska perspektiv som ligger till grund för arbetet kopplas till ett utomhus- och fritidspedagogiskt perspektiv där begrepp som formellt, informellt och kontextuellt lärande samt autentiska miljöer blir centrala. Fallstudier är det metodval vi har använt för att ta oss an detta arbete. Intervjuer med verksamma pedagoger har genomförts på två skolor i samma stad. Resultatet i detta arbete visar att användandet av och uppfattningen om utomhusmiljön skiljer sig mellan skolorna. Dock visar det empiriska materialet att det inte är läget som påverkar undervisningen utan snarare vilken erfarenhet de verksamma pedagogerna har samt vilket intresse som finns för själva ämnet.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject fritidshem
plats
utevistelse
utomhusmiljö
utomhuspedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/28595 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics