Vad händer på ”andra sidan”? En studie om hur rektorer och klasslärare beskriver och resonerar kring samverkan med fritidshemslärare i skolan

DSpace Repository

Vad händer på ”andra sidan”? En studie om hur rektorer och klasslärare beskriver och resonerar kring samverkan med fritidshemslärare i skolan

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Daleke, Christian
dc.contributor.author Stahlin, Fred
dc.date.accessioned 2019-05-14T07:06:19Z
dc.date.available 2019-05-14T07:06:19Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/28599
dc.description Syftet med studien har varit att bidra med en ökad förståelsen för hur rektorer och klasslärare resonerar kring den samverkan som ska ske mellan fritidshemslärare och klasslärare under skoltid, och hur de anser att denna fungerar i praktiken. Vi har gjort en kvalitativ studie där vi genom semistrukturerade intervjuer samlat in en empiri som sedan har analyserats genom Anders Perssons maktperspektiv. Perssons maktdefinition lyder ”en individuell eller kollektiv aktörs förmåga att framkalla, förändra och hindra handlande och uppnå avsedda konsekvenser” (Persson, 2014, 31). Makten kan ha olika karaktärer beroende på olika faktorer i olika relationer. Makten ligger i att kunna omsätta sina resurser i handling för att kunna uppnå avsedda konsekvenser. Sammanfattningsvis har studien visat att det råder tydliga maktstrukturer i skolan mellan rektorer och deras personal då rektorerna sitter på den beslutsfattande rollen. Det finns vidare även en maktstruktur som ger klasslärarna en något högre position i förhållande till fritidslärarna under den obligatoriska skoltiden. Detta baseras på att de ansvarar för planering av undervisning samt ansvarar för att kunskapskraven uppnås. Dock ska detta inte betraktas som något negativt, då studien även påvisar en vilja till att skapa kommunikation och delaktighet i de olika processerna kring samverkan som råder. Informanterna som deltagit i studien har vid flera tillfällen betonat att kommunikation och tydliga ramverk är viktiga parametrar för att skapa balans i samverkan. Enligt studiens informanter lämnas det gott om utrymme för fritidslärarna att påverka samverkan i den utsträckning som är möjligt. en_US
dc.format.extent 53 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject Fritidshem en_US
dc.subject Klasslärare en_US
dc.subject Makt en_US
dc.subject Rektor en_US
dc.subject Samverkan en_US
dc.title Vad händer på ”andra sidan”? En studie om hur rektorer och klasslärare beskriver och resonerar kring samverkan med fritidshemslärare i skolan en_US
dc.title.alternative What happens on the “other side”? en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Nilsson Mohammadi, Robert
dc.contributor.supervisor Piltz, Åse
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Grundlärarutbildning inr. Fritidshem
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics