Det är viktigt att eleverna förstår begreppet ”riksdag”

DSpace Repository

Det är viktigt att eleverna förstår begreppet ”riksdag”

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Det är viktigt att eleverna förstår begreppet ”riksdag”
Author Ström, Marcus
Date 2019
Swedish abstract
Sammanfattning Den svenska skolan är idag mångkulturell och i snitt en femtedel av eleverna har en annan språklig bakgrund än svenska. Studien syftar undersöka mellanstadielärares erfarenheter av undervisning med koppling till språkutveckling genom att intervjua fyra mellanstadielärare. Studien är således av kvalitativ natur med tonvikt på mellanstadielärare som övervägande arbetar på skolor som domineras av andraspråkselever. Studiens resultat redovisar fyra teman som identifierats i dataanalys och databearbetning. Studien belyser att respondenternas övervägande arbete med andraspråkselever är av positiv karaktär. Studien visar på att ämnesspecifik undervisning av andraspråkselever är krävande och utmanande och att respondenterna i denna studie påvisar ett arbetssätt som inte är i linje med tidigare forskning. Flertalet respondenter i denna studie anpassar undervisningen till de svagare eleverna, vilket inte är att föredra enligt tidigare forskning. Nyckelord: språkutvecklande undervisning, samhällskunskap, andraspråk, flerspråkighet.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject SO-undervisning
Språkutveckling
Kunskapsutveckling
Ämnesundervisning
andraspråk
Handle http://hdl.handle.net/2043/28606 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics