Det var en gång en saga… En studie om sagans roll i förskolan

DSpace Repository

Det var en gång en saga… En studie om sagans roll i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Det var en gång en saga… En studie om sagans roll i förskolan
Author Book, Sarah
Date 2019
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att studera sagans roll i förskolan. Jag vill undersöka sagans betydelse för pedagogerna och hur de arbetar med sagor tillsammans med barnen i förskolans dagliga verksamhet. Jag har använt mig av en kvalitativ forskningsmetod med förhoppning om att få djupgående kunskap över hur pedagoger tänker och arbetar kring sagor. Jag valde att genomföra intervjuer på två förskolor i en storstad. Intervjupersonerna hade olika yrkestitlar såsom barnskötare, förskollärare, specialpedagog och förste förskollärare. Det empiriska materialet som samlades in kategoriserades i tre områden; sagans betydelse, skapandet av sagostunder samt att uppmuntra barns möte med sagor. Materialet analyserade därefter utifrån Vygotskijs sociokulturella teori med tillhörande begrepp såsom, den proximala utvecklingszonen, sociokulturell kontext, samspel och artefakter. Resultatet visade att pedagogerna har många tankar angående sagans roll och betydelse i förskolan. De anser att sagor har många goda effekter på barns kunskapsutveckling och de arbetar med det ofta och uppmuntrar barnen till gynnsamma samspel. Enligt pedagogerna är det viktigt hur sagorna presenteras inför barnen likaså vilka sagor som levereras. De bryr sig även om hur miljön och rekvisita kring sagor används samt är måna om barns egna delaktighet i sagostunderna.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/28609 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics