”Ja, det säger väl sig egentligen själv, går det bra i skolan mår man bra” Högstadieelever som befinner sig i matematiksvårigheter berättar

DSpace Repository

MUEP is closed for new submissions! Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions.

”Ja, det säger väl sig egentligen själv, går det bra i skolan mår man bra” Högstadieelever som befinner sig i matematiksvårigheter berättar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Ja, det säger väl sig egentligen själv, går det bra i skolan mår man bra” Högstadieelever som befinner sig i matematiksvårigheter berättar
Author Klehn, Fredrik ; Ilve Dehman, Christina
Date 2019
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka elever som befinner sig i matematiksvårigheter och deras egna upplevelser av matematikämnet och om det finns delar av matematiken som upplevs svåra att förstå och behärska. Dessutom har vi undersökt hur eleverna upplever att matematiken har påverkat dem under deras skoltid och vardag. Studien består av matematikberättelser och resultatanalysen är gjord utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori och Antonovskys teori om KASAM. Empirin är insamlad genom halvstrukturerade intervjuer med inspiration av narrativ ansats. Urvalet är 9 elever som befinner sig i någon form av matematiksvårighet. Alla intervjuer har spelats in och sedan transkriberats. Resultaten har presenterats med fyra utvalda porträtt av informanterna som sedan analyserats. Vi har sett att tidiga missuppfattningar inom matematikämnet beror på att eleverna av olika anledningar inte kunnat tillgodogöra sig den undervisning som skolan förmedlat. Detta har resulterat i dålig självkänsla och självuppfattning som i sin tur leder till dåligt självförtroende. Varierad matematikundervisning gynnar elevernas kunskapsinhämtning. Svårigheter med vardagsmatematik men också matematikängslan i olika situationer kan härledas till missuppfattningar inom olika ämnesområden i matematiken. Bra relationer med pedagoger och att lyckas med sitt skolarbete är friskfaktorer för eleverna. Dessutom menar vi att halvstrukturerade intervjuer med inspiration av narrativ ansats kan med fördel användas för att underlätta kartläggningen av elevernas svårigheter inom matematikämnet samt för att få ta del av elevernas egna röster om matematiklärandet.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject insatser i ett tidigt skede
matematikängslan
relationer
vardagsmatematik
varierad matematikundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/28645 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics