Vägen till nya perspektiv - Specialpedagogers arbete i centralt team riktat mot förskolan

DSpace Repository

Vägen till nya perspektiv - Specialpedagogers arbete i centralt team riktat mot förskolan

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vägen till nya perspektiv - Specialpedagogers arbete i centralt team riktat mot förskolan
Author Ohlsson, Madeleine
Date 2019
Swedish abstract
*Sammanfattning/Abstract: Ohlsson, Madeleine (2019). Vägen till nya perspektiv- Specialpedagogers arbete i centralt team riktat mot förskolan. The way to new perspectives - Special educators´ work in a central pre-school team. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. *Förväntat kunskapsbidrag: Studien önskar att bidra med en förståelse för hur det specialpedagogiska uppdraget på central nivå kan yttra sig i arbetet med förskolans verksamhet. Studien önskar också att ge en inblick i hur specialpedagoger uppfattar den roll de har och det uppdrag de åläggs att genomföra på individ, grupp och organisationsnivå. *Syfte och frågeställningar: Syftet med examensarbetet är att undersöka centrala förskoleteams uppdrag och funktion gentemot förskolan. Studiens frågeställningar är:• Hur initieras uppdrag och ärenden som kommer till förskoleteamet och vilken syn har specialpedagogerna på dessa?•Hur genomförs uppdragen och hur sker uppföljning av de ärenden som förskoleteamet åläggs?•Hur beskriver specialpedagogerna samarbetet mellan det centrala teamet och andra aktörer? *Teori: Det teoretiska perspektivet grundar sig på organisationsteori och systemteori vilka båda kan ses relevanta utifrån studiens syfte och frågeställningar. Studien utgår ifrån Peter Senges idé om den lärande organisationen och hur teamarbete kan ses ur ett systemteoretiskt och organisatoriskt perspektiv. *Metod: Utifrån studiens syfte har en fenomenologisk ansats valts då syftet var att belysa specialpedagogers arbete och uppdrag. En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer genomfördes eftersom det var önskvärt att lyssna till tre specialpedagogers berättelser kring sin yrkesvardag. Studien genomfördes i två olika förskoleteam i två kommuner av varierande storlek. *Resultat: Resultatet av studien visar att specialpedagogerna bidrar till förskolornas verksamhetsutveckling genom främjande, förebyggande och åtgärdande arbete. Enligt samtliga specialpedagoger ägnas mest tid åt handledning ute i förskolornas verksamheter, den del de kallar för förebyggande arbete. Främjande arbete bedrivs genom fortbildningar och utvecklingsarbeten i samarbete med förskolechef vilken också är specialpedagogernas uppdragsgivare. Åtgärdande arbete bedrivs vid de tillfällen det skulle behövas stöd i krissituationer såsom brand eller anmälningar till socialtjänst. Resultatet visar att specialpedagogerna arbetar med ett relationellt förhållningssätt i handledningen där fokus ligger på hur man tillsammans med pedagogerna kan se framåt och få pedagogerna att tänka kring sitt eget förhållningssätt och hur åtgärder kan riktas mot olika nivåer i verksamheten. Resultatet visar att specialpedagogerna i förskoleteamet möter barnen och föräldrarna väldigt sällan. Uppdraget ligger i att möta pedagoger och därigenom utveckla förhållningssätt som önskar leda till utveckling för barnen i gruppen. Arbetet bedrivs främst på grupp och organisationsnivå, gruppnivån där de arbetar med handledning av pedagogerna och organisationsnivån där de tillsammans med förskolechefen bedriver fortbildning och utvecklingsarbete. Det finns inget samarbete mellan de centrala och de lokala specialpedagogerna och i studien framkommer att det finns få specialpedagoger som arbetar lokalt. I de fall det finns skiljer sig deras roller från varandra då det centrala teamet arbetar övergripande ut mot ett stort antal förskolor och den lokala mer verksamhetsnära i ett fåtal förskolor. *Specialpedagogiska implikationer: Handledning som specialpedagogerna bedriver ute i verksamheterna stärker pedagogerna i sina roller i mötet med barnen och visar vägen till nya perspektiv. I de centrala team som undersökts läggs individnivån åt sidan för att komma åt större delar av systemet. Arbetet fokuserar på gruppnivå där specialpedagogerna handleder pedagoger samt organisationsnivå där specialpedagogerna arbetar med fortbildning och utvecklingsarbete. Specialpedagogisk kompetens behövs både på lokal och central nivå inom förskolans verksamhet och frågorna är många kring vilken roll specialpedagogen ska ha inom förskolan. *Nyckelord: Handledning, Organisation, Profession, Specialpedagogens roll, Teamarbete
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Handledning
Organisation
Profession
Specialpedagogens roll
Teamarbete
Handle http://hdl.handle.net/2043/28650 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics