ERFARENHETER AV FETMA, HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE HOS INDIVIDER MED OBESITAS - EN LITTERATURSTUDIE

DSpace Repository

ERFARENHETER AV FETMA, HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE HOS INDIVIDER MED OBESITAS - EN LITTERATURSTUDIE

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title ERFARENHETER AV FETMA, HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE HOS INDIVIDER MED OBESITAS - EN LITTERATURSTUDIE
Author Bengtsson, My ; Ingelsson, Fanny
Date 2019
English abstract
Background: More and more people are living with overweight or obesity, in Sweden almost half of the population have some sort of overweight. The situation looks the same all over the world. To live with obesity or overweight can be a risk of develop diseases and a poo health. The method used to identify over- normal- and overweight was Body Mass Index. Aim: The aim of this article is to understand the experiences of obesity, health and wellbeing among people with obesity. Method: Literature study grounded on ten scientific studies with qualitative method. The researchers used to the reviewed studies used interviews and focus groups. Result: After reviewing the ten articles four different themes was identified; 1/ To develop obesity, 2/ Limitations in everyday life, 3/ Adapt to the culture 4/ Longing for a change. Most obese people describe that their health was due to age, gender, culture or socioeconomic circumstances. For a lot of people it meant a lot what other people thought of them and they tried to change after their opinions, while other did not care at all. Some describe that they had knowledge about how nutrition and physical activity could impact their weight, but still did not manage to make a change. Conclusion: It is important for a nurse to have knowledge about what experiences people with obesity pass through. This knowledge is important to manage person centered care.
Swedish abstract
Bakgrund: Allt fler lever med övervikt eller fetma, i Sverige beräknas ungefär hälften av den vuxna befolkningen ha någon form av övervikt. Situationen är likartad globalt sett. Att leva med fetma eller övervikt innebär en risk att drabbas av flera olika sjukdomar och försämrat hälsotillstånd. För att beräkna om en individ är underviktig, normalviktig, överviktig eller har fetma används Body Mass Index. Syfte: Syftet är att belysa erfarenheter av fetma, hälsa och välbefinnande hos individer med obesitas. Metod: Litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga studier med kvalitativ ansats. Det innebär att de granskade studierna har använt sig av djupintervjuer och fokusgrupper för att få fram sitt resultat. Resultat: Efter att ha granskat de tio artiklarna kunde resultatet delas upp i fyra olika teman 1/ Att utveckla fetma 2/ Begränsningar i vardagen 3/ Att anpassa sig efter ett kulturellt mönster 4/ Längtan efter förändring. Flera individer med fetma beskrev att deras hälsa påverkades av ålder, kön, kultur samt socioekonomisk status. För många betydde det mycket hur andra såg på dem och en del försökte anpassa sig efter deras förväntningar. Medan andra ansåg att det inte hade någon betydelse vad andra tänkte om dem. En del individer med fetma uppgav att de hade kunskaper kring hur nutrition och fysisk aktivitet kunde påverka deras vikt. Trots detta hade de svårt att ändra sina beteenden. Konklusion: Det är viktigt att som sjuksköterska ha kunskaper kring vad som påverkar människor att gå upp i vikt och hur individer upplever det att leva med fetma. Denna förståelse krävs för att bedriva en personcentrerad vård.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Fetma
Hälsa
Kvalitativ design
litteraturstudie
Obesitas
Personcentrerad vård
Välbefinnande
Övervikt
Handle http://hdl.handle.net/2043/28651 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics