Etik och moral- ett kunskapskrav i ämnet religion i grundskolan

DSpace Repository

Etik och moral- ett kunskapskrav i ämnet religion i grundskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Etik och moral- ett kunskapskrav i ämnet religion i grundskolan
Author Engström, Jessica ; Vigren, Josephine
Date 2019
Swedish abstract
Vi har gjort en kvalitativ intervjustudie med syftet att ta reda på hur pedagoger tolkar skrivningar om begreppen etik och moral i kursplanen för religion. Frågeställningar som formulerats utifrån syftet är: “Vilka tolkningar gör verksamma pedagoger för årskurs 4-6 av begreppen etik och moral i kursplanen för religionskunskap?”, “Vilka uttryck ger dessa tolkningar konkret i den praktiska undervisningen?” och “Vilka möjligheter och svårigheter med bedömning av kunskapskravet om etik och moral i religionskunskap för årskurs 4-6 upplever verksamma pedagoger?” Vi har valt att använda oss av en socialkonstruktivistisk förståelseram, där teorin utgår från att världen ses som konstruerad av människan. Med det socialkonstruktivistiska synsättet så utgår vi i analysen från hur pedagogerna erfar, förstår och beskriver sin verklighet. Tidigare forskning visar på att etik och moral inom religion är ett omtvistat ämne. Bolton (1997, s.202) anser att det är mycket kontroversiellt att tala om etik och moral inom religion, och hävdar att det finns för många olika riktningar inom varje religion vilket gör det svårt att svara på vad som etiskt rätt eller fel. Resultatet från vår studie visar på att pedagogernas tolkningar av skrivningar i läroplanen har en stor påverkan på deras religionsundervisning om etik och moral. En del av pedagogerna menade på att etik och moral hörde hemma i värdegrundsarbetet och såg ingen koppling till religionsundervisningen. Vi kan förstå resultatet genom vad Thurfjell (2015, s.31) beskriver som ett sekulär-rationellt förhållningssätt med individens rätt att utforma sitt eget liv som central tanke. Vidare lyfts svårigheter fram kring bedömning av kunskapskravet som handlar om etik och moral.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject etik
grundskola
lärare i religion
moral
religion
religionsundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/28653 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics