Mode i aktivismens tjänst

DSpace Repository

Mode i aktivismens tjänst

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Mode i aktivismens tjänst
Author Nyman, Elin
Date 2019
English abstract
My study deals with, defines and discusses the concept of fashion activism, how fashion can serve as a communicative medium in an activist or political act. My purpose is to investigate what it looks like when fashion is used as an activist expression or as political communication with focus on Sweden. Furthermore, can fashion be considered as a medium to communicate activism? Since fashion activism is communicative is it also interesting to examine how the medialization has influenced the decisions of fashion activists. I have conducted qualitative research interviews with three fashion activists who are active in various areas of the fashion field. Additionally, I have performed a semiotic analysis of six different images, to obtain signs of fashion activism. My analysis is based on information from my literature review as well as my chosen theories where i analyzed the impact of the medialization theory, Bourdieu's theory regarding field and habitus, Simmel's thoughts on fashion as a medium and Barthes semiotic theory and method regarding how myths and signs can affect the representation. The main conclusion is that fashion can act as a medium for political messages and swedish fashion activism deals mainly with breaking structures and changing of norms.
Swedish abstract
Min studie behandlar och diskuterar begreppet modeaktivism, hur mode kan fungera som ett kommunikativt medium i en aktivistisk eller politisk handling. Mitt syfte är att undersöka hur det kan se ut när mode används som uttryck för aktivism eller politisk kommunikation med fokus på Sverige, och kan mode betraktas som ett medium för att kommunicera aktivism? Eftersom modeaktivism är kommunikativt är det också intressant att se vad medialiseringen har haft för inverkan på modeaktivisters beslut. Jag har genomfört kvalitativa forskningsintervjuer med tre modeaktivister som är verksamma inom olika områden i modefältet. Jag har också gjort en semiotisk bildanalys av sex olika bilder, för att få fram tecken på modeaktivism. Jag har i min analys utgått från både min forskningsöversikt och mina valda teorier där jag undersökt medialiseringsteorins inverkan, Bourdieus teori om fält och habitus, Simmels tankar om mode som medium och Barthes semiotiska teori och metod om hur myter och tecken kan påverka representationen. Den huvudsakliga slutsatsen är att mode kan fungera som ett medium för politiska budskap och att svensk modeaktivism främst handlar om att bryta strukturer och förändra normer.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Modeaktivism
medialisering
politisk kommunikation
tecken
betecknande
betecknade
fält
habitus
hexis
medium
Handle http://hdl.handle.net/2043/28669 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics