Framgångar och motgångar – Pedagogers tankar kring specialpedagogiska insatser för inkluderande undervisning av elever i behov av språkligt stöd

DSpace Repository

Framgångar och motgångar – Pedagogers tankar kring specialpedagogiska insatser för inkluderande undervisning av elever i behov av språkligt stöd

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Framgångar och motgångar – Pedagogers tankar kring specialpedagogiska insatser för inkluderande undervisning av elever i behov av språkligt stöd
Author Gray, Ulrika
Date 2019
Swedish abstract
Sammanfattning/Abstract Gray, Ulrika (2019). Framgångar och motgångar – pedagogers tankar kring specialpedagogiska insatser för inkluderande undervisning av elever i behov av språkligt stöd.. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. Förväntat kunskapsbidrag Förhoppningen är att genom denna undersökning kunna bidra med kunskap om vilka förutsättningar som möjliggör inkluderande undervisning för elever i behov av språkligt stöd genom samverkan kring skolors specialpedagogiska insatser. Förhoppningen är också att genom att synliggöra efterfrågade förutsättningar samt motgångar i detta arbete möjliggöra utveckling på området. Syfte och frågeställningar Syftet med denna undersökning är att genom pedagogers syn på och erfarenheter av specialpedagogiska insatser i arbetet med inkluderande undervisning av elever i behov av språkligt stöd, åk 7-9, få syn på framgångsfaktorer och motgångar i arbetet. Syftet är även att analysera vad som framträder och ge en förklaring till svaren som ges. Hur tolkas begreppet inkludering? Hur upplever pedagoger att specialpedagogiska insatser kan bidra till inkluderande undervisning? Vilka framgångsfaktorer och vilka motgångar upplever pedagoger i sådant arbete? Teori Teoretisk ansats i denna studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv utifrån Vygotskijs tankar om interaktion som avgörande för lärande, liksom språkets betydelse som meningsbärande komponent. Utifrån studiens syfte används även det relationella perspektivet, perspektiv ur det specialpedagogiska forskningsfältet samt ett organisatoriskt perspektiv för att analysera arbetet med inkludering. Metod Kvalitativa intervjuer med semistrukturerade frågor har genomförts med fem lärare, två speciallärare och en specialpedagog. Pedagogerna arbetar med elever i åk 7-9 och finns fördelade på tre skolor. Intervjuerna har transkriberats och innehållet har strukturerats i meningskoncentrat, kategorier och teman vilka sedan har analyserats mer djupgående. Resultat Resultatet visar en rådande samsyn gällande vikten av inkludering och fördelar för så väl kunskapsutveckling som social utveckling nämns i undersökningen. Skillnader råder dock i pedagogernas och specialpedagog/speciallärarnas tankar kring arbetssätt och insatser. Specialpedagogisk personal förespråkar proaktivt samarbete medan flera undervisande pedagoger efterfrågar specialpedagogiskt stöd på individuella plan, grundat i att de saknar förutsättningar såsom tid att planera och bedriva arbete som önskat, på grund av stora klasser, bristande kompetens gällande elevers stödbehov samt relationell kompetens i bemötandet av utåtagerande elever. Detta visar sig få pedagogiska konsekvenser för elever i behov av språkligt stöd vilka exkluderas från den generella undervisningen till förmån för individuella stödinsatser och särlösningar. Resultaten tyder på att det finns anledning för skolledning att bedriva utvecklingsarbete på relationella plan för att höja kompetensen kring tillgänglig lärmiljö. Framgångsfaktorer för inkluderande undervisning så som tid, kommunikation, kompetens och miljö nämns som förutsättningar för inkluderande arbete. Specialpedagogiska implikationer Denna studie visar att specialpedagogiska insatser och inkluderande undervisning behöver diskuteras på skolor då begreppet inkludering är svårdefinierat och arbetssätten varierar vilket får pedagogiska konsekvenser för elever i behov av språkligt stöd. Dialog mellan olika professioner känns viktig då samsyn är önskvärt. En implikation är att en skolledning arbetar för att skapa forum för samspel samt driver ett aktivt utvecklingsarbete mot en mer tillgänglig lärmiljö. Dialog och kollegiala samtal kräver tid och utrymme och bör därför planeras på organisatorisk nivå. Diskussioner bör röra: - Begreppet inkludering, för att skapa en bredare samsyn olika professioner emellan gällande effektiva och samverkande arbetssätt med gemensamma mål. - Olika professioners kunnande och ansvarsområden, för att förväntningarna på kollegors insatser ska motsvara kompetensen, och för att minimera avståndet för spridning av sådan kunskap olika professioner emellan. - Lärmiljö, för att tillvarata de tankar som finns gällande förutsättningar i den fysiska miljön i syfte att skapa förutsättningar för inkluderande undervisning.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject framgångsfaktorer
inkludering
specialpedagogiskt stöd
undervisning
språkliga svårigheter
Handle http://hdl.handle.net/2043/28682 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics