Utvecklingen av läkemedelstillverkning på sjukhusapotek i Sverige år 1950-2000

DSpace Repository

Utvecklingen av läkemedelstillverkning på sjukhusapotek i Sverige år 1950-2000

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Utvecklingen av läkemedelstillverkning på sjukhusapotek i Sverige år 1950-2000
Author Nagy, Sofia
Date 2019
English abstract
Drug manufacturing in Sweden underwent a large-scale evolution during the second half of the 20th century. The following essay examines this development and investigates when, where, how and why it occurred. For this purpose, various materials (books, articles, interviews, etc.) have been studied. In the 1950s, manufacturing consisted of simple preparations such as injection and infusion solutions. In 1963, Apotekarsocieteten carried out an investigation regarding how and to what extent manufacturing should be carried out in hospital pharmacies. Sterile solutions were now manufactured in plastic packaging instead of in glass, which eliminated cracking and led to a smaller risk of bacterial contamination. Radiopharmaceuticals evolved during the 1960s, 1970s and 1980s. Preparation of reagent solutions, dialysis solutions and extemporaneous preparation of various other products became a frequent occurrence. Centralization and rationalization were of major importance to facilitate manufacturing. Production of TPN, parenteral pain management and cytostatics emerged in the 1980s. Simple- and multidose packaging became commonplace during the 1990s. Manufacturing of TPN and radiopharmaceuticals continued to increase and develop. Multiple factors have contributed to the development that occurred during the 50-year period that this essay covers. Initially, manufacturing consisted of simple products and gradually evolved to include increasingly complex preparations. This evolution has been possible due to increased resources (number of hospital pharmacies, personnel, materials, premises, education), development in fields such as science, medicine and technology, centralization and rationalization, collaboration between pharmacists and hospital staff, regulations, and the ambition and commitment of those who have been involved in the evolution of manufacturing in Swedish hospital pharmacies.
Swedish abstract
Sjukhusfarmacin i Sverige genomgick en omfattande utveckling under andra halvan av 1900-talet. Följande arbete undersöker utvecklingen av läkemedelstillverkning på sjukhusapotek i Sverige år 1950–2000 och besvarar frågorna när, var, hur och varför den skedde. För detta ändamål har olika material (böcker, artiklar, intervjuer, etc.) studerats. Under 1950-talet bestod tillverkningen på sjukhusapoteken främst av enkla beredningar som injektions- och infusionslösningar. År 1963 utförde Apotekarsocieteten en utredning av uppgifter och resurser och började diskutera vad som bör gälla för tillverkning på sjukhusapoteken. Sterila lösningar började tillverkades i plastförpackningar istället för i glas, vilket eliminerade sprickbildning och ledde till en mindre risk för bakteriekontamination. Radiofarmacin växte fram under 1960-talet och fortsatte sin utveckling under 1970- och 1980-talet. Reagensberedning, dialyslösningar och extemporetillverkning av olika beredningsformer ökade i omfattning. Centralisering och rationalisering av tillverkning var betydande för att förenkla tillverkning av läkemedel. TPN, parenteral smärtlindring och cytostatika var tillverkningsmoment som tillkom under 1980-talet. Endos- och flerdosförpackningar blev vanliga under 1990-talet. Tillverkning av TPN och radiofarmaka fortsatte att öka och utvecklas. Många faktorer har bidragit till utvecklingen som skedde under 50-årsperioden. Till en början bestod tillverkningen av enkla produkter och utvecklades efter hand till att omfatta allt mer komplexa beredningar. Denna utveckling har kunnat ske på grund av bland annat ökade resurser (antal sjukhusapotek, personal, material, lokaler, utbildning), utveckling inom vetenskap, medicin och teknik, centralisering och rationalisering, regleringar, samarbete mellan farmaceuter och sjukhuspersonal, samt ambition och engagemang från de som varit med och fört utvecklingen framåt.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject sjukhusfarmaci
sjukhusapotek
farmaci
utveckling
historia
Handle http://hdl.handle.net/2043/28687 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics