Målbild för receptarien - uppfattningar bland apoteksaktörer, myndigheter, organisationer och utbildningar

DSpace Repository

Målbild för receptarien - uppfattningar bland apoteksaktörer, myndigheter, organisationer och utbildningar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Målbild för receptarien - uppfattningar bland apoteksaktörer, myndigheter, organisationer och utbildningar
Author Lindqvist, Elias
Date 2019
English abstract
Background: This report explored the vision of a “receptarie”, a three-year long pharmacist bachelor’s degree in Sweden. Today, not much work is done to develop and define the profession of a “receptarie”. Different actors might have different understandings on what a “receptarie” should do in their work. Aim: To study how the new target set by Apotekarsocieteten is perceived by the relevant educations and in responsibilities and work tasks in pharmacies, aswell as what changes is needed to be performed according to the ones in a position to influence. Method: The study involved four “receptarie”-educations, located in Göteborg, Malmö. Umeå and Uppsala. A survey was performed, questioning the different educations, apothecary's and relevant organisations about their view of what a “receptarie”s goal is compared to a target published by Apotekarsocieteten. Result: In broad, the participants in the survey agreed with the publishing from Apotekarsocieteten and many participants expressed a will to further contribute to reaching the set goals. The opinions of other actors’ contributions were negative. The apothecaries were seen as the least contributing actors. Discussion: The biggest deviance, was the perception of the contribution of apothecaries, where they themselves belived they contributed well, but other occupations did not. Many participants expressed the desire to increase the focus of counseling and patient communication. Conclusion: Apotekarsocietetens target harmonized well with the participants. The participants had a positive view and had many suggestions for improvements. The main result was the perceived difference in contribution from the apothecaries.
Swedish abstract
Bakgrund: Denna rapporten undersökte målbilden av en receptarie, en treårig farmaciutbildning i Sverige. Idag, är inte mycket arbete gjort för att utveckla och definiera målbilden av en receptarie. Olika verksamheter kan ha olika uppfattningar om vad en receptarie är menad att göra i sitt arbete. Mål: Att studera hur den nya nationella målbilden för receptarier uppfattas i grundutbildningarna, i ansvar och arbetsuppgifter på apotek samt vilka förändringar som behöver genomföras enligt de som har möjlighet att påverka. Metod: En enkätstudie skickades ut till receptarieutbildningar, apoteksaktörer och relevanta myndigheter och organisationer, som frågade om deras uppfattning av en receptaries målbild jämfört med Apotekarsocietetens målbild. Resultat: Över lag instämde enkätdeltagarna med Apotekarsocietetens målbild, och många deltagare uttryckte en vilja att vidare bidra för att uppnå målen. Åsikterna om de andra verksamheternas bidrag till målsättningarna var negativa. Apoteksaktörerna var den gruppen som ansågs bidra sämst till att uppfylla målsättningarna. Diskussion: Synen på apoteksaktörernas bidrag var mycket olika beroende på vem som frågades, där apoteken själva ansåg att de bidrog mycket väl, medan andra verksamheter tyckte de bidrog mycket lite. Många framförde även önskemålet att öka fokus på rådgivning och patientkommunikation. Slutsats: Apotekarsocietetens målbild stämde bra överens med deltagarnas uppfattningar. Deltagarna hade överlag en positiv inställning och uttryckte en vilja att arbeta vidare med många förslag på förbättringar. Huvudresultatet av rapporten var skillnaden i syn på apoteksaktörernas bidrag.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject survey
pharmacist
vision
community pharmacist
pharmacist education
Handle http://hdl.handle.net/2043/28688 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics